Pompy dozujące ślimakowe (śrubowe)

Pompy śrubowe i ślimakowe przeznaczone do dozowania cieczy, także lepkich i zanieczyszczonych.

logo sydex pump

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 50 l/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 180 m

 • Wykonania materiałowe

  AISI 316, Viton (FKM), EPDM,NBR (Per­bu­nan)

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy pomp dozujących ślimakowych (śrubowych)

Pom­py dozu­ją­ce serii M są zapro­jek­to­wa­nie spe­cjal­nie do dozo­wa­nia cie­czy. Ich waż­ną cechą jest odwra­cal­ny prze­pływ, dobre wła­ści­wo­ści zasy­sa­nia i deli­kat­ne pom­po­wa­nie cie­czy wraż­li­wych na ści­na­nie. Pom­py śru­bo­we zapew­nia­ją bez­pul­sa­cyj­ny prze­pływ w porów­na­niu do pomp mem­bra­no­wych i tło­ko­wych dozujących.

Dokład­ność dozo­wa­nia, nie­zwy­kle waż­na przy takich zada­niach może być zapro­jek­to­wa­na dla mak­sy­mal­ne­go pozio­mu +- 1%.

Seria pomp dozu­ją­cych jest wyko­na­na ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI 316, nato­miast sta­tor pom­py może być wyko­na­ny z Vito­nu (FKM, EPDM, lub NBR (Per­bu­nan).
 

Wydaj­ność: do 50 l/​h
Ciśnie­nie tło­cze­nia mak­sy­mal­ne: do 18 bar

Polecane produkty

Scroll to Top