Pompy wielostopniowe LOWARA SV

Pompy wielostopniowe LOWARA serii eSV, SVH

Zapytaj o produkt

lowara sv pompy wielostopniowe dystrybutorPom­py Lowa­ra SV są wyko­rzy­sty­wa­ne w róż­nych sek­to­rach, takich jak prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny, spo­żyw­czy, komu­nal­ny i rol­ni­czy. Są one prze­zna­czo­ne do prze­pom­po­wy­wa­nia wody bez sta­łych zanie­czysz­czeń oraz umoż­li­wia­ją obieg cie­płej i zim­nej wody w sys­te­mach grzew­czych, chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Pom­py te rów­nież wspie­ra­ją zasi­la­nie kotłów oraz prze­pom­po­wy­wa­nie cie­czy śred­nio agre­syw­nej, wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej czy roz­two­rów glikolu.

Dodat­ko­we zasto­so­wa­nia pomp Lowa­ra obejmują:

 • sys­te­my pod­no­sze­nia ciśnie­nia i zasi­la­nia wodą,
 • sys­te­my nawadniające,
 • ukła­dy myjące,
 • insta­la­cje uzdat­nia­nia wody.

Seria e‑SV obej­mu­je mode­le w jede­na­stu roz­mia­rach o nomi­nal­nych wydaj­no­ściach 1–3‑5–10-15–22-33–46-66–92-125 m³/​h.

lowara sv zakres pracy

CECHY KONSTRUKCYJNE:

 • Zba­lan­so­wa­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne z moż­li­wo­ścią szyb­kiej wymia­ny bez potrze­by demon­ta­żu pom­py (dla 10–15-22SV>=5,5kW, 33–46-66–92-125SV).
 • Samo­czyn­nie cen­tru­ją­cy się, wymien­ny pier­ścień ście­ral­ny dyfu­zo­ra (tech­no­po­li­mer wypeł­nio­ny szkłem PPS dla wytrzy­ma­ło­ści na agre­syw­ne che­micz­nie, mecha­nicz­nie i wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry płynów) 
 • Zre­du­ko­wa­ne naprę­że­nie osio­we wir­ni­ka dla dłuż­szej żywot­no­ści stan­dar­do­we­go łoży­ska sil­ni­ka (17 500 h) 
 • Twar­dy mate­riał pośred­nie­go łoży­ska śli­zgo­we­go (węglik spiekany/​węglik krze­mu) popra­wia żywot­ność i zdol­ność do wytrzy­my­wa­nia wyma­ga­ją­cych apli­ka­cji, takich jak zasi­la­nie kotłów 
 • [Opcja] uszczel­ki o wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze (do 180°C) z kon­struk­cją o niskim NPSH, wyso­ko­ci­śnie­nio­wą (do 40 bar) oraz pasy­wo­wa­ne i elek­tro­po­le­ro­wa­ne wer­sje dostęp­ne na żądanie. 

Dodat­ko­we uni­kal­ne cechy e‑SV obej­mu­ją inte­gra­cję urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych wydaj­no­ści, takich jak moni­tor drgań i‑Alert™ i czuj­nik pra­cy na sucho. i‑Alert™ i czuj­nik pra­cy na sucho są dostęp­ne jako akce­so­ria dla wszyst­kich modeli. 

Pom­pa e‑SV jest zatwier­dzo­na przez WRAS oraz PZH do użyt­ku z wodą pitną.

WERSJE POMP LOWARA SV

 • e‑SV: stan­dar­do­wa pom­pa z sil­ni­kiem IE3
 • e‑SVE: pom­pa o zmien­nych pręd­ko­ściach Smart Pump z napę­dem IES2 i sil­ni­kiem o sta­łym magne­sie IE5 dla naj­wyż­szej wydaj­no­ści (do 1,5 kW)
 • e‑SVH: pom­pa o zmien­nych pręd­ko­ściach z kon­tro­le­rem pom­py Hydro­var (do 22 kW)
 • High tem­pe­ra­tu­re — wer­sja do cie­czy o tem­pe­ra­tu­rze do 150 stop­ni C
 • Boiler feed — wer­sja do apli­ka­cji zasi­la­nia kotłów (wyż­sze ciśnie­nie pra­cy i tem­pe­ra­tu­ra do 180 stop­ni C)

DANE TECHNICZNE

 • Wydaj­ność: maks.160 m³/​h
 • Wyso­kość pod­no­sze­nia: maks.330 m
 • Zasi­la­nie: jed­no­fa­zo­we i trój­fa­zo­we 50 i 60 Hz
 • Moc: od 0,37 kW do 55 kW
 • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie robo­cze: 40 bar

Polecane produkty

Scroll to Top