Pompy wirowe spożywcze klasy PREMIUM

Pompy wirowe ze stali kwasoodpornej polerowanej, z wirnikami łopatkowymi, przeznaczone do pracy w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

 

Kategoria:
Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pom­py spo­żyw­cze kla­sy PREMIUM — bez kom­pro­mi­sów — naj­wyż­sze stan­dar­dy higie­ny i pro­ce­su — zapy­taj o ofertę.

Stal kwa­so­od­por­na pole­ro­wa­na elektrycznie:

 • zwięk­szo­ny poziom higie­nicz­no­ści (stan­dard EHEDG i 3A w opcji)
 • łatwiej­sze czyszczenie
 • więk­sza ilość chro­mu i niklu od stro­ny powierzch­ni zapew­nia dodat­ko­wą odpor­ność koro­zyj­ną i mak­sy­mal­ną gład­kość powierzchni

Wir­ni­ki otwarte:

 • nie przy­ty­ka­ją­ce się
 • dobre wła­sno­ści przy pom­po­wa­niu cie­czy napowietrzonych
 • łatwe w czysz­cze­niu — brak powierzch­ni wewnętrznych

Kon­struk­cja pom­py wirowej:

 • pro­sta i spraw­dzo­na zasa­da działania
 • eko­no­micz­na budowa
 • tło­czo­na stal nierdzewna
 • łatwe w czysz­cze­niu i obsłudze
 • lep­kość pro­duk­tu do 500 cP

Zastosowanie

 • ogól­ny prze­mysł spo­żyw­czy i far­ma­ceu­tycz­ny — trans­fer, płukanie
 • dostęp­ne pom­py o róż­nym zakre­sie wydaj­no­ści — aż do 1250 m³/​godz. (sil­nik 132 kw)
 • ciśnie­nia pra­cy do 7 bar, w zależ­no­ści od modelu

pompy wirowe spozywcze

Polecane produkty

Scroll to Top