Mieszanie i mapowietrzanie stawu — JETOXY

Pompy o małej mocy (0.37-1.5kW) w komplecie z dyfuzorem zapewniającym regularne napowietrzanie i uzupełnianie powietrza w zbiorniku.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  32 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  1,5 — 2 m

 • Moc

  0.37 — 1.5 kW

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

 • Do pobrania

Wymiary aeratora Zenit

Sys­tem JETOXY 50 to wydaj­ny sys­tem zapew­nia­ją­cy cyr­ku­la­cję wody i jej jed­no­cze­sne napowietrzanie.

Sys­tem napo­wie­trza­nia JETOXY dostęp­ny jest z pom­pa­mi o mocy od 0.37 do 1.5 kW, zasi­la­ny­mi napię­ciem 230 V (jed­no­fa­zo­we) lub 400 V (trzy­fa­zo­we).

Napo­wie­trza­nie pozwa­la utrzy­mać wła­ści­wą ilość tle­nu w zbior­ni­ku i jest szcze­gól­nie istot­ne pod­czas hodow­li ryb i fau­ny wod­nej, nie tyl­ko w cza­sie susz i zimy. Odpo­wied­nie zapro­jek­to­wa­nie całe­go sys­te­mu zapew­nia niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji i kon­kret­ne korzy­ści z jego zastosowania.

Skon­tak­tuj się z nami i dobierz odpo­wied­nie roz­wią­za­nie do two­ich potrzeb!

Koszt pro­fe­sjo­nal­ne­go roz­wią­za­nia tego typu to zakres 450–700 EUR netto.

Wymia­ry i dane tech­nicz­ne (pom­py z dyfu­zo­rem mon­to­wa­ne na pły­cie podstawy)

wymiary zestaw do napowietrzania

napowietrzanie tabela

ilosc powietrza charakterystyka pompy napowietrzanie

ilosc tlenu charakterystyka pompy napowietrzanie

Wykonanie materiałowe

Żeli­wo szare

Polecane produkty

Scroll to Top