Pompy głębinowe SAER 4″ NP-96

Włoskie pompy głębinowe o legendarnej trwałości. W standardzie dopuszczalna ilość piasku do 220 g/m3.

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 25 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 355 m

 • Moc

  0.37 — 7.5 kW

 • Przyłącze tłoczne

  1 1/​4″ — 32 mm

Cechy

Pom­py głę­bi­no­we SAER NP/​NS.

Fir­ma SAER to jeden z naj­więk­szych, praw­dzi­wych pro­du­cen­tów sil­ni­ków i pomp głę­bi­no­wych na świecie.

image

image

Kom­po­nen­ty i kon­struk­cja pom­py w stan­dar­dzie wyko­na­niu o zwięk­szo­nej odpor­no­ści na wycie­ra­nie (dopusz­czal­na zawar­tość pia­sku do 220 g/​m3, wiel­kość do 2 mm).

Śred­ni­ca pom­py 96 mm – zale­ca­na min. sze­ro­kość stud­ni: 104 mm.

Dzię­ki uni­kal­nej kon­struk­cji spraw­ność pom­py jest wyso­ka, co ozna­cza, że final­ny pobór prą­du na insta­la­cji jest o kil­ka­na­ście pro­cent niż­szy w sto­sun­ku do kla­sycz­nych pomp rekla­mo­wa­nych jako anty-piaskowe.

Pom­pa wyko­na­na w opar­ciu o Euro­pej­skie kom­po­nen­ty i stan­dar­dy.
Dostęp­ne świa­dec­two pocho­dze­nia (zapy­taj dostaw­cę o świa­dec­two pocho­dze­nia dla pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych jako „wło­skiej” lub „pol­skiej” produkcji.

W prze­ci­wień­stwie do „Chiń­skich” marek i kon­struk­cji mar­ke­to­wych, w przy­pad­ku pomp SAER wska­zu­je się kon­kret­ne cechy kon­struk­cyj­ne, któ­re wpły­wa­ją na zwięk­szo­ną odpor­ność na trud­ne warun­ki pracy:

 • Wir­nik i dyfu­zor zbro­jo­ny włók­nem szkla­nym (nie zwy­kły
  tech­no-poli­mer)
 • Dyfu­zor w stan­dar­dzie posia­da pier­ścień chro­nią­cy przed
  wycie­ra­niem, ze sta­li nierdzewnej
 • Wał ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI 431 (nie 304/​316!),
  osa­dze­nie hydrau­li­ki na sze­ścio­kąt­nym wyżło­bie­niu, jed­na z naj­więk­szych śred­nic
  wału w zakre­sie popu­lar­nych pomp w roz­mia­rze 4” dostęp­nych na rynku
 • Tule­je wału ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 316 dodat­ko­wo
  chro­nią­ce wał przed wycieraniem
 • Panew­ki śli­zgo­we kry­te gumą, prze­ciw­dzia­ła­jąc wytarciu
 • Połą­cze­nie pom­pa-sil­nik ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316
 • Zwar­ty kor­pus zewnętrz­ny ze sta­li nie­rdzew­nej AISI304,
  łatwy w demon­ta­żu i mak­sy­mal­nie szczelny
 • Zawór zwrot­ny typ kulo­wy, z gumo­wą kulą (EPDM) – dużo
  bar­dziej szczel­ny i chro­nią­cy przed ude­rze­nia­mi hydrau­licz­ny­mi niż kla­sycz­ne
  zawo­ry tale­rzy­ko­we, kon­struk­cja zawo­ru prze­ciw­dzia­ła tak­że jego zawie­sza­niu się
 • Stan­dar­do­we złą­cze NEMA 4” – moż­li­wość pod­łą­cze­nia róż­nych
  sil­ni­ków
 • Wszyst­kie kom­po­nen­ty euro­pej­skiej produkcji.

Parametry pomp głębinowycg SAER NS/NP-96 (w rozmiarze 4 cale)

pompy glebinowe parametry ns np

pompy glebinowe parametry ns np

Peł­ny kata­log pomp głę­bi­no­wych NS — w dzia­le DO POBRANIA — powyżej.

Zapra­sza­my rów­nież na stro­nę www​.pom​py​sa​er​.pl

Silniki głębinowe SAER

 • Cał­ko­wi­cie prze­zwa­jal­ne i naprawialne
 • Stan­dard NEMA 4” (moż­na połą­czyć z 99% hydrau­lik dostęp­nych na rynku)

  image

 • wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI431, koń­ców­ka sprzę­gła ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316
 • Potrój­ny sys­tem uszczel­nie­nia wału (dwu­kie­run­ko­we uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne + sim­me­ring (!) + odrzut­nik piasku)
 • Mem­bra­na kom­pen­sa­cyj­na ciśnie­nia oleju
 • Pra­ca w kąpie­li ole­jo­wej – olej nie­tok­sycz­ny EXXON, stan­dard wody pitnej
 • Dla sil­ni­ków 2.2kW i wię­cej – podwój­ne łożyskowanie
 • Meta­lo­we gniaz­do łoży­ska (nie plastik)
 • Mar­ko­we łoży­ska osio­we — mar­ki NSK lub SKF

W dzia­le do pobra­nia — kata­log sil­ni­ków 4″.

W ofer­cie pom­py i sil­ni­ki w roz­mia­rach 6,8,10,12,14 cal. Zapra­sza­my do kon­sul­ta­cji i pro­fe­sjo­nal­ne­go dobo­ru tych urządzeń.

Polecane produkty

Scroll to Top