Mieszadła i napowietrzanie

Mieszadła i napowietrzanie

Tech­no­lo­gie zwią­za­ne z napo­wie­trza­niem ście­ków komu­nal­nych oraz prze­my­sło­wych oraz urzą­dze­nia mie­sza­ją­ce, w szczególności:

  • aera­to­ry stru­mie­ni­co­we — pro­ste i szyb­kie w insta­la­cji i słu­żą­ce do jed­no­cze­sne­go mie­sza­nia i napo­wie­trza­nia ście­ków. Zasi­la­ne odpo­wied­nio dobra­ną pom­pą i pobie­ra­ją­ce powie­trze z oto­cze­nia dzię­ki zasto­so­wa­niu tzw. zwęż­ki venturiego.
  • aera­to­ry dookól­ne (dzia­ła­ją­ce na powierzch­ni lub zata­pial­ne), gdzie prze­pływ gene­ro­wa­ny jest wokół urządzenia
  • mie­sza­dła pio­no­we zanu­rze­nio­we do pro­ce­sów homo­ge­ni­za­cji, utrzy­ma­nia czę­ści sta­łych w zawie­sze­niu, deni­try­fi­ka­cji i flokulacji
  • mie­sza­dła zata­pial­ne szyb­ko­obro­to­we (z sil­ni­kiem 4 i 6 biegunowymi)
  • mie­sza­dła zata­pial­ne śred­nio-obro­to­we (z prze­kład­nią mecha­nicz­ną lub sil­ni­ka­mi o więk­szej ilo­ści bie­gu­nów np 6,8,12)
  • mie­sza­dła wol­no­obro­to­we (wol­no­bież­ne) z kon­struk­cją śmi­geł o dużej średnicy
  • mie­sza­dła pom­pu­ją­ce (np. słu­żą­ce do zawra­ca­nia wody na obiek­tach ryb­nych i w pro­ce­sie cyrkulacji)
Scroll to Top