Pompy magnetyczne FLUIMAC COMPASS

Chemoodporne pompy ze sprzęgłem magnetycznym, przeznaczone do pompowania agresywnych, korozyjnych i toksycznych chemikaliów.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wykonania materiałowe

    poli­pro­py­len, PVDF, EPDM, FKM, AFLAS

  • Zasilanie

    elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy pomp magnetycznych FLUIMAX COMPASS

Pom­py magne­tycz­ne to jed­no z naj­bar­dziej bez­piecz­nych roz­wią­zań w przy­pad­ku pom­po­wa­nia cie­czy agre­syw­nych i draż­nią­cych oraz wyma­ga­ją­cych wyso­kiej czy­sto­ści pro­ce­sów. Zale­tą tego roz­wią­za­nia jest brak kla­sycz­ne­go uszczel­nie­nia wału. Komo­ra cie­czy jest odse­pa­ro­wa­na od sil­ni­ka, napęd prze­no­szo­ny jest za pomo­cą sprzę­gła magne­tycz­ne­go bez bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pom­pa — sil­nik. Pom­py wyko­na­ne są z two­rzy­wa meto­dą wtry­sko­wą, takie roz­wią­za­nie jest eko­no­micz­nie i spraw­dza się w przy­pad­ku typo­wych rozwiązań.

Pom­py magne­tycz­ne serii COMPASS, pro­du­kwa­ne we Wło­szech przez fir­mę FLUIMAC wyko­na­ne są z Poli­pro­py­le­nu (PP) lub PVDF i są prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy koro­zyj­nych w ramach odpor­no­ści w.w. mate­ria­łów. Brak uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne­go zmniej­sza kosz­ty obsłu­gi i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń. Jed­no­cze­śnie zapew­nia bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Pom­py są prze­zna­czo­ne do cie­czy czy­stych i nie­za­wie­ra­ją­cych czę­ści sta­łych w zawieszeniu.

pompy magnetyczne budowa fluimac

Cechy szczególne

-obu­do­wa i wir­nik z PP /​PVDF
-o-ring EPDM (pom­py PP)
-o-ring VITON (pom­py PVDF)
-panew­ki PTFEC, wał ceramiczny
-maks. prze­pływ do 35 m³/​godz.
-maks. ciśnie­nie do 25 m słu­pa wody
-tem­pe­ra­tu­ra: from ‑5 °C to +90°C
-lep­kość: do 200 CPS
-maks. ciśnie­nie pra­cy (kor­pu­su): 5 bar
-sil­ni­ki elek­trycz­ne 0,12Kw do 4 kW

Polecane produkty

Scroll to Top