Szafa sterownicza do pomp/​pompowni — elektroniczna

Panele sterujące i szafy do pompowni i przepompowni, prosta konfiguracja.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Standardowe wykonanie – panel elektroniczny

 • Pra­ca naprze­mien­na 1–2‑3 pomp (w zależ­no­ści od wer­sji szafki)
 • Tryb auto­ma­tycz­nej konfiguracji
 • Pamięć alar­mów (dzien­nik zdarzeń)
 • Zabez­pie­cze­nia dla każ­de­go sil­ni­ka (prą­do­we maks. i min. )
 • Zabez­pie­cze­nie przed zani­kiem fazy (dla pomp 3~)
 • Wyświe­tlacz LCD, menu w języ­ku angielskim/​niemieckim/​francuskim/​hiszpańskim
 • Licz­nik moto­go­dzin pra­cy silnika
 • Regu­lo­wa­ne opóź­nie­nie włą­cza­nia kolej­nej pompy
 • Auto­ma­tycz­ne prze­łą­cze­nie pra­cu­ją­cej pom­py w przy­pad­ku awarii

Specyfikacja

 • Napię­cie zasi­la­nia 230Vac +15/-20% 50/​60Hz (wer­sja 1~)
 • Napię­cie zasi­la­nia 400Vac +15/-20% 50/​60Hz (wer­sja 3~)
 • Wyłącz­nik awa­ryj­ny z blokadą
 • • Przy­cisk pra­cy w try­bie automatycznym
 • Przy­cisk pra­cy w try­bie ręcz­nym (stabilny/​niestabilny)
 • Wyłącz­nik alarmu
 • Ochro­na obwo­du pomoc­ni­cze­go (bez­piecz­nik)
 • Wyłącz­nik silnikowy
 • Stycz­nik
 • Obu­do­wa z two­rzy­wa sztucz­ne­go (metal dostęp­ny jako opcja)
 • Zestaw zadła­wień kablowych
 • Kla­sa szczel­no­ści obu­do­wy IP65
 • Zakres tem­pe­ra­tu­ry pra­cy ‑5/+50°C
 • Wil­got­ność względ­na 60% dla 50°C (bez kondensacji)

szafka pompowni sciekow autokonfiguracja

Wejścia/​Wyjścia*:

 • wej­ścia niskonapięciowe
 • wej­ście ana­lo­go­wa 4–20mA
 • wej­ście nisko­na­pię­cio­we dla zabez­pie­cze­nia ter­micz­ne­go KLIXON
 • wyj­ście alar­mo­we 12Vdc makx. 200mA dla lamp­ki led i syreny
 • wyj­ście alar­mo­wa NC-COM-NO maks. obcią­że­nie do 5A (typ pure contact)

*licz­ba wejść/​wyjść zależ­na od ilo­ści sil­ni­ków do kontroli

Zdal­na kon­tro­la przy pomo­cy GSM lub WiFi (opcja)
Alarm wizu­al­no-aku­stycz­ny z wbu­do­wa­ną bate­rią łado­wa­ną z sie­ci (opcja):
alarm wizualono akustyczny do pomp

Szafy sterownicze do pomp

Sza­fy do pomp o dużej mocy i pom­pow­ni przemysłowych:
szafa do pompowni pompowej

Sza­fy elek­tro­me­cha­nicz­ne dla pomp zata­pial­nych i powierzchniowych:
panel sterujacy do pomp mechaniczny

Ste­ro­wa­nie falow­ni­ko­we pomp powierzch­nio­wych i głębinowych:
szafa sterujaca panel do pompownia falownik scieki woda deszczowa podnoszenie cisnienia

W celu wyce­ny sza­fy ste­ru­ją­cej pro­si­my o prze­sła­nie zapy­ta­nia e‑mail na adres strefapomp@​klaudia.​eu z zawie­ra­ją­ce­go nastę­pu­ją­ce informacji:

- zasto­so­wa­nie sza­fy (apli­ka­cja)
- licz­by pra­cu­ją­cych pomp
- kar­ty kata­lo­go­wej pom­py (napię­cie i prąd znamionowy)
- spo­sób kon­tro­li pozio­mu (np. tyl­ko wyłącz­ni­ki pły­wa­ko­we lub son­da hydro­sta­tycz­na + pły­wak alarmowy)
- miej­sce zabu­do­wy szaf­ki (wewnątrz pomiesz­cze­nia, na zewnątrz)
- czy wyma­ga­ny jest alarm wizu­al­no-aku­stycz­ny (dopła­ta)

Polecane produkty

Scroll to Top