Pompa z falownikiem SMART BOOST

Inteligentny zestaw hydroforowy SMART BOOST w głównej mierze składa się z pompy samozasysającej, silnika z magnesem trwałym, jednostki sterującej i czujnika przepływu oraz ciśnienia. Cechą szczególną zestawu jest bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w celu uzyskania stabilizacji ciśnienia na wyjściu za urządzeniem oraz energooszczędnej pracy układu.

logo wirko

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  5200 l/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  42 m

 • Zakres ciśnienia automatycznego

  1 — 3 bar

Cechy

Inte­li­gent­ny zestaw hydro­fo­ro­wy (pom­pa z falow­ni­kiem) WIRKO SMART BOOST 42–85.

Kom­pak­to­we i bez­ob­słu­go­we urzą­dze­nie — AUTOMAT DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA — zastę­pu­ją­ce kla­sycz­ny zestaw hydro­fo­ro­wy – zabez­pie­czo­ny przed uszko­dze­nia­mi, cichy, uniwersalny

pompa falownik cechy

Cechy szczególne

• Urzą­dze­nie jest auto­ma­tycz­ne, uru­cha­mia się i wyłą­cza samo­czyn­nie po otwar­ciu zaworu
• Nawet 60% oszczęd­no­ści ener­gii w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych zestawów
• Wbu­do­wa­ny falow­nik i sil­nik opar­ty o magnes trwa­ły i chło­dzo­ny wodą (cichy i o niskim pobo­rze ener­gii), poziom hała­su do 52dB
• Sta­bil­ne ciśnie­nie za urządzeniem
• Łagod­ny roz­ruch zmniej­sza nega­tyw­ny wpływ ude­rzeń hydrau­licz­nych na insta­la­cję i samo urządzenie
• Pro­ste pod­łą­cze­nie, intu­icyj­na obsłu­ga, w peł­ni auto­ma­tycz­na pra­ca, zasi­la­nie 1~, 230V, 50Hz,
• Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca po wstęp­nym zala­niu kor­pu­su wodą, szyb­kie zasy­sa­nie (ok. 3 min z wyso­ko­ści 7m)
• Wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny
• Bar­dzo wszech­stron­ne zastosowanie
 • Wydaj­ność mak­sy­mal­na do 5 200 l/​godz. (ok. 85 l/​min)
 • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie do 4.2 bar
 • Zakres ciśnie­nia auto­ma­tycz­ne­go 1–3 bar
 • Moż­li­wość ręcz­nej regu­la­cji (tryb ręczny)

Charakterystyka pracy

pompa falownik wirko charakterystyka

Zakres stosowania

• Woda czy­sta bez zawar­to­ści dużych zanie­czysz­czeń sta­łych ele­men­tów szli­fu­ją­cych
• Tem­pe­ra­tu­ra do 70 stop­ni Cel­sju­sza
• Zakres pH 6.5–8.5
• Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia do 40 stop­ni Cel­sju­sza
• Woda pit­na i użyt­ko­wa w domu i zasto­so­wa­niach prze­my­sło­wych
• Pod­no­sze­nie i sta­bi­li­za­cja ciśnie­nia w ukła­dzie
• Ukła­dy nawad­nia­nia ogro­dów przy­do­mo­wych, w opar­ciu o zra­sza­cze, linie kro­plu­ją­ce i ukła­dy kra­no­we
• Zasi­la­nie maszyn wyma­ga­ją­cych pre­cy­zyj­nej kon­tro­li ciśnie­nia dostar­cza­nej wody

pompa falownikowa automatyczna nawadnianie podnoszenie stabilizacja cisnienia
pom­pa falow­ni­ko­wa auto­ma­tycz­na nawad­nia­nie pod­no­sze­nie sta­bi­li­za­cja cisnienia

Informacje dodatkowe

• Wbu­do­wa­ny czuj­nik prze­pły­wu i ciśnie­nia wraz z ukła­dem regu­la­cji pręd­ko­ści pom­py zapew­nia płyn­ną pra­cę i sta­bil­ne ciśnie­nie na punk­tach odbiorczych
• Wbu­do­wa­ne auto­ma­tycz­ne algo­ryt­my zabez­pie­czeń, samo­kon­tro­li i prze­ciw­dzia­ła­nia uszkodzeniom
• Czuj­nik ciśnie­nia jest bez­kon­tak­to­wy co ozna­cza, że nie pod­le­ga zuży­ciu w cza­sie eks­plo­ata­cji urządzenia
• Żeliw­ne ele­men­ty pom­py są pokry­te powło­ką kata­fo­re­tycz­ną zwięk­sza­ją­cą odpor­ność na korozję

Cena zaku­pu: 1 200 zł net­to + 23% VAT
Gwa­ran­cja 24 mie­sią­ce od daty zaku­pu urządzenia

Polecane produkty

Scroll to Top