Przepompownie ścieków ZENIT

Przepompownie ścieków - domowe - przemysłowe w wykonaniu z tworzywa sztucznego. Modułowa konstrukcja - solidne i profesjonalne rozwiązanie dla niezawodnej pracy i łatwiej instalacji.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wykonania materiałowe

  PE, żeli­wo szare

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy przepompowni ścieków ZENIT

Pro­du­ko­wa­ne we Wło­szech i skła­da­ne w Pol­sce prze­pom­pow­nie ście­ków suro­wych i wody desz­czo­wej Sphe­re­BOX to solid­ne i pro­fe­sjo­nal­ne roz­wią­za­nie dla obiek­tów przy­do­mo­wych oraz obiek­tów typu hale i budyn­ki przemysłowe.

Modu­ło­wa kon­struk­cja umoż­li­wia łatwe dopa­so­wa­nie kon­struk­cji do wyma­gań geo­lo­gicz­nych i posa­do­wie­nia gruntu.

Zbior­nik dostęp­ny jest w trzech pojem­no­ściach robo­czych: 600, 900 oraz 1200 litrów.

Pom­pow­nie cha­rak­te­ry­zu­ją się modu­ło­wą zabudową:

- naj­wyż­szej jako­ści zbior­nik z PE (BOX), wypro­fi­lo­wa­ny w spe­cjal­ny spo­sób, zapew­nia­ją­cy łatwe i pew­ne usy­tu­owa­nie urzą­dze­nia w gruncie
- ele­men­ty zwięk­sza­ją­ce wyso­kość (RISER), o dłu­go­ści 400mm i 1210mm, z moż­li­wo­ścią ich docię­cia na kon­kret­ny wymiar
- pokry­wa szczel­na pom­pow­ni w wer­sji do ruchu pie­sze­go lub koło­we­go (ruch kla­sy B)

Każ­da pom­pow­nia może być wypo­sa­żo­na w pom­pę z wylo­tem 1 1/​4″ — 2″.
Fabrycz­na śred­ni­ca rury tłocz­nej w pom­pow­ni to fi 50 mm, rura dolo­to­wa DN 200.

Do pom­pow­ni pro­po­nu­je­my dodat­ko­we akcesoria:

 • ukła­dy ste­ro­wa­nia poziomu
 • sza­fy ste­ru­ją­ce elektroniczne
 • sto­py sprzę­ga­ją­ce z prowadnicami

Dobór pompy

W celu szyb­kie­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go dobo­ru pro­si­my o wia­do­mość e‑mail (dział kon­takt), z poda­niem dodat­ko­wych informacji:

 • typ prze­pom­pow­ni (ście­ki komu­nal­ne suro­we, woda desz­czo­wa, drenaż)
 • ilość użyt­kow­ni­ków (ście­ki)
 • powierzch­nia zlew­ni, roz­miar obiek­tu (dre­naż i woda deszczowa)
 • rodzaj budyn­ku (dom, miesz­ka­nie wie­lo­ro­dzin­ne, budy­nek prze­my­sło­wy, hala)
 • odle­głość od pom­pow­ni do kolek­to­ra odbiorczego
 • typ kolek­to­ra odbior­cze­go (grawitacyjny/​ciśnieniowy)
 • czy ruro­ciąg pom­pow­nia -> kolek­tor ist­nie­je (jeże­li tak — podać śred­ni­cę wewnętrz­ną ruro­cią­gu i jego długość)
 • róż­ni­ca pozio­mów pomię­dzy posa­do­wie­niem pom­pow­ni a kolek­to­rem odbierającym
 • inne uwa­gi użytkownika

Cechy konstrukcyjne — pompownie ZENIT

pompownie sciekow zbiornik

Specyfikacja techniczna

przepompownie specyfikacja

Wymia­ry ele­men­tów pom­pow­ni ZENIT SphereBOX:
wymiary pompownie sciekow

Polecane produkty

Scroll to Top