Zawór płuczący FLX do pompowni

Hydrodynamiczny zawór płuczący automatyczny z opatentowanym systemem zapobiegającym zużyciu elementów roboczych.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Cechy

Wraz z upły­wem cza­su w pom­pow­niach gro­ma­dzi się szlam i osa­dy, któ­re sedy­men­tu­ją i powo­du­ję utrud­nio­ny dopływ

zawor pluczacy zenit flygt rysunek

ście­ków oraz nie­jed­no­krot­nie zapy­cha­nie pomp, gene­ru­jąc kosz­tow­ne prze­sto­je oraz koniecz­ność czę­ste­go czysz­cze­nia studni.

Zawór płu­czą­cy po włą­cze­niu pom­py gene­ru­je przez okre­ślo­ny czas stru­mień cie­czy w odpo­wied­nim kie­run­ku w celu recyr­ku­la­cji zse­dy­men­to­wa­nych osa­dów w pom­pow­ni i ich odpompowania.

Zawór płu­czą­cy dzia­ła czę­ścio­wo na zasa­dzie zwęż­ki Ven­tu­ri-ego, dzię­ki cze­mu nie wyma­ga dopro­wa­dza­nia dodat­ko­we­go zasi­la­nia. Regu­la­tor zapew­nia moż­li­wość usta­wie­nia cza­su trwa­nia recyr­ku­la­cji w zakre­sie 10–400 sekund, w zależ­no­ści od mode­lu i punk­tu pra­cy pompy.

Ser­cem zawo­ru płu­czą­ce­go jest opa­ten­to­wa­ny przez ZENIT sys­tem połą­czo­nych ze sobą spe­cjal­ną mem­bra­ną dwóch kul gumowych.

Schemat działania

W przy­pad­ku uru­cho­mie­nia pom­py zawór jest otwar­ty i ciecz wypły­wa z dyszy zawo­ru płu­czą­ce­go i cyr­ku­lu­je w pom­pow­ni aby utrzy­mać osa­dy w zawie­si­nie wod­nej. Po nastaw­nym cza­sie powsta­łe pod­ci­śnie­nie powo­du­je powrót mem­bra­ny na swo­ją nomi­nal­ną pozy­cję i zamknię­cie zawo­ru. Od tego momen­tu pom­pa pra­cu­je w swo­im nor­mal­nym try­bie. Po zakoń­cze­niu pra­cy pod­ci­śnie­nie pod­no­si mem­bra­nę przy­go­to­wu­jąc zawór płu­czą­cy do następ­ne­go cyklu działania.

W takich przy­pad­kach z pomo­cą przy­cho­dzi opa­ten­to­wa­ny przez fir­mę zenit zawór płu­czą­cy FLX.
Ogól­ny opis:
  • kor­pus żeliwny
  • kule zawo­ro­we pokry­te gumą (SBR + poli­ure­tan), paten­to­wa­ny sys­tem prze­ciw­dzia­ła­ją­cy wycieraniu
  • przy­łą­cze­nie do pom­py za pomo­cą koł­nie­rza owal­ne­go z przy­łą­czem 1 1/​2 cala
  • czas dzia­ła­nia, w zależ­no­ści od mode­lu 10–400 sekund
  • moż­li­wość nasta­wu kie­run­ku strumienia
  • niski hałas
  • kon­ser­wa­cja ogra­ni­czo­na do minimum

Wymagania aplikacji

  • waga pom­py mini­mum 70kg
  • wydaj­ność 750–17000 l/​min
  • nale­ży podać pro­jek­to­wa­ny punkt pra­cy dla odpo­wied­nie­go dzia­ła­nia zaworu
Opa­ten­to­wa­na kon­struk­cja spra­wia, że ZENIT jest znacz­nie bar­dziej odpor­ny na zuży­cie niż kon­ku­ren­cyj­ne roz­wią­za­nia — poni­żej porów­na­nie ory­gi­nal­ne­go zawo­ru płu­czą­ce­go FLX(ZENIT) z roz­wią­za­niem kon­ku­ren­cyj­nej marki:

Wykonanie materiałowe

Żeli­wo sza­re, poli­ure­tan, guma SBR

Polecane produkty

Scroll to Top