Pompy zatapialne ZENIT BLACK

Pompy zatapialne przeznaczone do pracy przy wysokich ciśnieniach pracy, przeznaczone do wody brudnej i zanieczyszczonej. Trwałe i niezawodne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków i przemysłu. Pompy ściekowe z wirnikiem otwartym Vortex do szlamów, ścieków i osadów. Pompy zatapialne serii DRN, DRP - wirnik półotwarty wielokanałowy.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 200 m3/​h / do 140 l/​s

 • Podnoszenie maksymalne

  do 60 m

 • Moc

  0.74 — 10 kW

 • Przyłącze tłoczne

  DN 40 — DN 100 mm

 • Wolny przelot

  40 — 100 mm

Pompy wysokiego podnoszenia ZENIT serii AP

Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py z koszem ssaw­nym, w wyko­na­niu dla wyż­sze­go pod­no­sze­nia cie­czy przy jed­no­cze­śnie zacho­wa­nej moż­li­wo­ści pom­po­wa­nia brud­nej wody. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z jed­ne­go odle­wu z żeli­wa. Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­ni­cze w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC) + dodat­ko­wy sim­me­ring od stro­ny pom­po­wa­nej cie­czy. Sil­nik suchy w kla­sie szczel­no­ści IP68 wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne. Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor dla pomp jed­no­fa­zo­wych. Powło­ka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku cie­czy o pod­wyż­szo­nej war­to­ści PH. Wygod­ny uchwyt z alu­mi­nium. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia wyłącz­ni­ka pływakowego.

Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
AP Blu­ePRO 100/​2/​G40H A1CM/​50
0.74 kW
230V 1~
30 l/​min 
370 l/​min
2.78 m 
17.3 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP Blu­ePRO 100/​2/​G40H A1CT/​50
0.74 kW
400V, 3~
30 l/​min 
370 l/​min
2.78 m 
17.3 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP Blu­ePRO 150/​2/​G40H A1CM/​50
1.1 kW
230V 1~
30 l/​min 
409 l/​min
3.05 m 
20.92 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP Blu­ePRO 150/​2/​G40H A1CT/​50
1.1 kW
400V, 3~
30 l/​min 
409 l/​min
3.05 m 
20.92 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP Blu­ePRO 200/​2/​G40H A1CM/​50
1.5 kW
230V 1~
30 l/​min 
428 l/​min
5.58 m 
26.64 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP Blu­ePRO 200/​2/​G40H A1CT/​50
1.5 kW
400V, 3~
30 l/​min 
428 l/​min
5.58 m 
26.64 m
6 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP BLUEPRO HP 150/​2/​G40H A1CM/​50
1.1 kW
230V 1~
30 l/​min 
290 l/​min
5 m 
25 m
4 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
AP BLUEPRO HP 150/​2/​G40H A1CT/​50
1.1 kW
400V, 3~
30 l/​min 
290 l/​min
5 m 
25 m
4 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
APS 100/​2/​G40H A0CM/​50
0.9 kW
230V 1~
0.5 l/​s 
5.2 l/​s
2.58 m 
20.3 m
7 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APS 100/​2/​G40H A0CT/​50
0.9 kW
400V, 3~
0.5 l/​s 
5.2 l/​s
2.58 m 
20.3 m
7 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
APE 200/​2/​G50H A0CM/​50
1.7 kW
230V 1~
1 l/​s 
9.5 l/​s
1.5 m 
24.9 m
7.5 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
APE 200/​2/​G50H A0CT/​50
1.7 kW
400V, 3~
1 l/​s 
9.5 l/​s
1.5 m 
24.9 m
7.5 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­malna
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
APN 250/​2/​G40H A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
0.5 l/​s 
8.2 l/​s
2.2 m 
25.63 m
10 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APN 250/​2/​G40H A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
0.5 l/​s 
8.2 l/​s
2.2 m 
25.63 m
10 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APN 300/​2/​G50H A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1 l/​s 
10 l/​s
5.05 m 
28.98 m
10 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
APN 400/​2/​G50H A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
1 l/​s 
7.67 l/​s
3.65 m 
34.2 m
10 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
APN 550/​2/​G50H A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
1 l/​s 
7.92 l/​s
1.42 m 
38.72 m
10 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­malna
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
APP 1000/​2/​G50H A1HT/​50
10 kW
400V, 3~
1 l/​s 
11.76 l/​s
17.16 m 
58.31 m
10 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
APP 750/​2/​G50H A0HT/​50
7.2 kW
400V, 3~
1 l/​s 
9.35 l/​s
23.57 m 
53.28 m
10 mm
GW 2″ + DN50
pozio­my
Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylotu
APF 150/​2/​G40H A1CM/​50
1.1 kW
230V 1~
1 l/​s 
7.3 l/​s
1.78 m 
19.92 m
7.5 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APF 150/​2/​G40H A1CT/​50
1.1 kW
400V, 3~
1 l/​s 
7.3 l/​s
1.78 m 
19.92 m
7.5 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APF 200/​2/​G40H A1CM/​50
1.5 kW
230V 1~
1 l/​s 
7.6 l/​s
3.03 m 
22.55 m
7.5 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my
APF 200/​2/​G40H A1CT/​50
1.5 kW
400V, 3~
1 l/​s 
7.6 l/​s
3.03 m 
22.55 m
7.5 mm
GW 1 1/​2″ + DN32
pozio­my

Pompy ściekowe ZENIT serii MAN

Seria pomp MAN to pom­py zata­pial­ne mono­blo­ko­we z jed­no­ka­na­ło­wym wir­ni­kiem otwar­tym pozwa­la­ją­cym uzy­skać wyso­ką spraw­ność i moż­li­wość pom­po­wa­nia więk­szych czą­stek sta­łych bez przy­ty­ka­nia. Z tego powo­du pom­py MAN zna­la­zły szcze­gól­ne zasto­so­wa­nie jako pom­py do prze­sy­łu ście­ków w pro­fe­sjo­nal­nych prze­pom­pow­niach i oczysz­czal­niach oraz dla zasto­so­wań w przemyśle.

Odpo­wied­nio zakrzy­wio­ną kra­wędź wir­ni­ka oraz kształt dyfu­zo­ra zapro­jek­to­wa­no z myślą o bez­a­wa­ryj­nej
wirnik ma jednokanalowypra­cy. Budo­wa czę­ści hydrau­licz­nej pom­py zapew­nia odrzut czę­ści sta­łych, dzię­ki temu kon­struk­cja prze­ciw­dzia­ła blo­ko­wa­niu się pompy.

Pom­py posia­da­ją spe­cjal­ny układ hydrau­licz­ny zapew­nia­ją­cy moż­li­wość uzy­ski­wa­nia wyso­kiej spraw­no­ści pom­py nawet w przy­pad­ku zuży­cia czę­ści robo­czych (wsku­tek regu­la­cji prze­strze­ni wir­ni­ka i korpusu).

Pom­py dostęp­ne są w wer­sjach z płasz­czem chło­dzą­cym dla pra­cy w komo­rze suchej oraz w wer­sjach z cer­ty­fi­ka­tem ATEX do pra­cy w śro­do­wi­sku wybuchowym.

ma zakres stosowania

Mate­ria­ły konstrukcyjne:

 • Kor­pus: żeli­wo sza­re GG25
 • Wir­nik: żeli­wo sza­re GG25
 • Śru­by i nakręt­ki: Stal nie­rdzew­na A2-70
 • Uszczel­ki: NBR
 • Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 420
 • Powło­ka anty­ko­ro­zyj­na epok­sy­do­wa (mini­mal­na gru­bość powło­ki 150 um)
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne podwój­ne węglik krzemu/​węglik krzemu
 • Uchwyt ze sta­li nie­rdzew­nej 304

mai xman xmaf x

Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py śred­niej mocy z otwar­tym wir­ni­kiem jed­no­ka­na­ło­wym o kon­struk­cji prze­ciw­dzia­ła­ją­cej zaty­ka­niu się, prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia wody brud­nej i moc­no zanie­czysz­czo­nej, opa­do­wej, szla­mu i ście­ków. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z żeli­wa. Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC). Sil­nik suchy w kla­sie szczel­no­ści IP68 wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne. Powło­ka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku zaso­lo­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy (np woda zanie­czysz­czo­na che­micz­nie, woda mor­ska). Pom­py są dostęp­ne w wer­sji z sil­ni­kiem o mniej­szych pręd­ko­ściach obro­to­wych i takie pom­py dobrze nada­ją się dla pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści czą­stek ścier­nych i gęstych ście­ków, osadów.

Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
MAN 250/​2/​G65V A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s
16.6 l/​s
1.56 m
18.51 m
40 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
MAN 250/​2/​G65V A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
16.6 l/​s
1.56 m
18.51 m
40 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
MAN 300/​2/​G65V A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
17.5 l/​s
1.96 m
20.61 m
40 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
MAN 250/​2/​65 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s
16.9 l/​s
2.52 m
18.02 m
40 mm
DN65
pozio­my
MAN 250/​2/​65 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
16.9 l/​s
2.52 m
18.02 m
40 mm
DN65
pozio­my
MAN 300/​2/​65 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s
19.4 l/​s
2.68 m
21.77 m
40 mm
DN65
pozio­my
MAN 400/​2/​65 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s
21.94 l/​s
3.3 m
22.46 m
45 mm
DN65
pozio­my
MAN 550/​2/​65 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2 l/​s
28.04 l/​s
3.53 m
28.3 m
50 mm
DN65
pozio­my
MAN 250/​2/​80 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s
18 l/​s
1.8 m
18.77 m
40 mm
DN80
pozio­my
MAN 250/​2/​80 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
18 l/​s
1.8 m
18.77 m
40 mm
DN80
pozio­my
MAN 300/​2/​80 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s
21 l/​s
2.45 m
23.23 m
40 mm
DN80
pozio­my
MAN 400/​2/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s
21.5 l/​s
2.51 m
21.49 m
40 mm
DN80
pozio­my
MAN 550/​2/​80 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2 l/​s
30.14 l/​s
2.99 m
30.18 m
45 mm
DN80
pozio­my
MAN 400/​2/​100 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
3 l/​s
25.5 l/​s
2.8 m
19.7 m
50 mm
DN100
pozio­my
MAN 550/​2/​100 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
3 l/​s
35.69 l/​s
2.7 m
24.41 m
50 mm
DN100
pozio­my
MAN 200/​4/​80 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
2 l/​s
31.87 l/​s
1.65 m
10.19 m
80 mm
DN80
pozio­my
MAN 300/​4/​80 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2.5 l/​s
39.67 l/​s
1.89 m
13.82 m
80 mm
DN80
pozio­my
MAN 400/​4/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
3 l/​s
44.17 l/​s
2.68 m
15.74 m
80 mm
DN80
pozio­my
MAN 200/​4/​100 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
2 l/​s
26.85 l/​s
1.45 m
9.5 m
80 mm
DN100
pozio­my
MAN 300/​4/​100 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
3 l/​s
38.48 l/​s
1.66 m
13.47 m
80 mm
DN100
pozio­my
MAN 400/​4/​100 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
3 l/​s
40.05 l/​s
2.08 m
14.77 m
80 mm
DN100
pozio­my
MAN 150/​6/​80 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
2.5 l/​s
28.77 l/​s
0.81 m
6.87 m
80 mm
DN80
pozio­my
MAN 150/​6/​100 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
2.5 l/​s
28.07 l/​s
0.92 m
6.66 m
80 mm
DN100
pozio­my
MAN 250/​6/​100 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
3 l/​s
53.89 l/​s
0.65 m
8.51 m
100 mm
DN100
pozio­my
MAN 250/​6/​150 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
3.5 l/​s
46.88 l/​s
0.82 m
7.93 m
100 mm
DN150
pozio­my

Pompy ściekowe ZENIT serii DGN,DGP (Vortex)

Pom­py typo­sze­re­gu DG to pom­py zata­pial­ne mono­blo­ko­we z cof­nię­tym wir­ni­kiem Vor­tex prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia ście­ków, szla­mów i osa­dów. Wir­nik otwar­ty Vor­tex umoż­li­wia uzy­ska­nie moż­li­wo­ści pom­po­wa­nia dużych ciał sta­łych, jest tak­że bar­dziej odpor­ny na zawar­tość pompy dg vortexpowie­trza w cie­czy niż pom­py z wir­ni­ka­mi kana­ło­wy­mi. Świet­nie spraw­dza się w prze­my­śle, rol­nic­twie i gospo­dar­ce ście­ko­wej przy pom­po­wa­niu cie­czy zawie­ra­ją­cych cząst­ki stałe.

Pom­py serii DGN:

Zakres mocy: 1,1 — 4,1 kW
Pręd­kość obro­to­wa: 2850 /​1450 /​960 RPM
Wylot: DN 65- DN 150
Prze­lot wir­ni­ka: do 150 mm
Wyso­kość pod­no­sze­nia mak­sy­mal­na: do 23 m

Pom­py serii DGP:

Zakres mocy: 4,6 — 16,4 kW
Pręd­kość obro­to­wa: 2850 /​1450 RPM
Wylot: DN 80 — DN 125
Prze­lot wir­ni­ka: do 102 mm
Wyso­kość pod­no­sze­nia mak­sy­mal­na: do 18 m

pompy sciekowe vortex zenit dgppompy sciekowe vortex zenit dgn

Mate­ria­ły konstrukcyjne:

 • Kor­pus: żeli­wo sza­re GG25
 • Wir­nik: żeli­wo sza­re GG25
 • Komo­ra ole­jo­wa: żeli­wo sza­re GG25
 • Śru­by i nakręt­ki: Stal nie­rdzew­na A2-70
 • Uszczel­ki: NBR
 • Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 420
 • Powło­ka anty­ko­ro­zyj­na epok­sy­do­wa (mini­mal­na gru­bość powło­ki 150 um)

Uszczel­nie­nie mechaniczne:

 • podwój­ne węglik krzemu/​węglik krze­mu (seria DGN)
 • podwój­ne węglik krzemu/​węglik krze­mu + grafit/​ceramika (seria DGP)

Pom­py dostęp­ne są w wer­sjach z płasz­czem chło­dzą­cym dla pra­cy w komo­rze suchej oraz w wer­sjach z cer­ty­fi­ka­tem ATEX do pra­cy w śro­do­wi­sku wybuchowym.

dgn x

Zakres sto­so­wa­nia:

pompy sciekowe vortex zenit zakres stosowania

Seria DGN — Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py śred­niej mocy prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia ście­ków suro­wych w gospo­dar­ce komu­nal­nej i w zakła­dach prze­my­sło­wych. Wir­nik typu Vor­tex o peł­nym swo­bod­nym prze­lo­cie w zakre­sie 65–150 mm zapew­nia moż­li­wość pom­po­wa­nia naj­trud­niej­szych ście­ków i cie­czy włók­ni­stych. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z żeli­wa — odpor­ne na dłu­go­trwa­łe dzia­ła­nie ście­ków. Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC). Sil­nik suchy w kla­sie szczel­no­ści IP68 wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne. Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor dla pomp jed­no­fa­zo­wych. Powło­ka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku zaso­lo­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy (np woda zanie­czysz­czo­na che­micz­nie, woda mor­ska). Zawór odpo­wie­trza­ją­cy Vor­tex. Pom­py są dostęp­ne w wer­sji z sil­ni­kiem o mniej­szych pręd­ko­ściach obro­to­wych i takie pom­py dobrze nada­ją się dla pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści czą­stek ścier­nych. Bar­dzo dobrze doszczel­nio­ne zadła­wie­nie kabla. Dostęp­ne wer­sje pomp z płasz­czem chłodzącym.

Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
DGN 250/​2/​G65V A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s 
13.57 l/​s
1.17 m 
11.65 m
65 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
DGN 250/​2/​G65V A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
13.57 l/​s
1.17 m 
11.65 m
65 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
DGN 300/​2/​G65V A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
14.7 l/​s
1.55 m 
16.06 m
65 mm
GW 2 1/​2″
pio­no­wy
DGN 250/​2/​65 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s 
15.8 l/​s
1.75 m 
14.09 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 250/​2/​65 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
15.8 l/​s
1.75 m 
14.09 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 300/​2/​65 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
16.33 l/​s
1.68 m 
15.93 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 400/​2/​65 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
16.4 l/​s
2.43 m 
17.51 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 550/​2/​65 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
21.82 l/​s
2.72 m 
22.34 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 250/​2/​80 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s 
18.32 l/​s
1.68 m 
8.05 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 250/​2/​80 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
18.32 l/​s
1.68 m 
8.05 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 300/​2/​80 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
20 l/​s
2.01 m 
10.84 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 400/​2/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s 
19.12 l/​s
2.59 m 
14.79 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 550/​2/​80 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2 l/​s 
23.98 l/​s
3.61 m 
18.88 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 200/​4/​65 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
16.5 l/​s
1.67 m 
10.55 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 300/​4/​65 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s 
20.06 l/​s
1.92 m 
12.66 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 400/​4/​65 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s 
22.93 l/​s
2.22 m 
11.77 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 200/​4/​80 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
19.83 l/​s
1.61 m 
10.09 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 300/​4/​80 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
24.69 l/​s
1.8 m 
11.92 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 400/​4/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s 
29.13 l/​s
2.03 m 
10.96 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 200/​4/​100 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
2 l/​s 
24.82 l/​s
1.02 m 
8.57 m
100 mm
DN100 
pozio­my
DGN 300/​4/​100 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s 
31.1 l/​s
1.38 m 
10.46 m
100 mm
DN100 
pozio­my
DGN 400/​4/​100 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s 
32.82 l/​s
1.82 m 
9.68 m
100 mm
DN100 
pozio­my
DGN 150/​6/​65 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
18.27 l/​s
0.5 m 
5.75 m
65 mm
DN65
pozio­my
DGN 150/​6/​80 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
24.21 l/​s
0.59 m 
5.31 m
80 mm
DN80
pozio­my
DGN 150/​6/​100 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
1.5 l/​s 
25.35 l/​s
0.5 m 
4.56 m
100 mm
DN100 
pozio­my
DGN 250/​6/​100 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
2 l/​s 
28.2 l/​s
0.73 m 
6.31 m
100 mm
DN100 
pozio­my
DGN 250/​6/​150 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
3 l/​s 
46.4 l/​s
0.41 m 
3.29 m
150 mm
DN150 
pozio­my

Seria DGP — Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py śred­niej i dużej mocy (do 16.4kW) prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia ście­ków suro­wych w gospo­dar­ce komu­nal­nej i w zakła­dach prze­my­sło­wych. Wir­nik typu Vor­tex o swo­bod­nym prze­lo­cie zapew­nia moż­li­wość pom­po­wa­nia ście­ków suro­wych i cie­czy włók­ni­stych. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z z żeli­wa — odpor­ne na dłu­go­trwa­łe dzia­ła­nie ście­ków. Potrój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC/​AL). Sil­nik (tzw. mokry) zanu­rzo­ny jest w ole­ju i wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne. Powło­ka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku zaso­lo­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy (np woda zanie­czysz­czo­na che­micz­nie, woda mor­ska). Zawór odpo­wie­trza­ją­cy Vor­tex. Pom­py są dostęp­ne w wer­sji z sil­ni­kiem o mniej­szych pręd­ko­ściach obro­to­wych i takie pom­py dobrze nada­ją się dla pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści czą­stek ścier­nych. Bar­dzo dobrze doszczel­nio­ne zadła­wie­nie kabla. Pom­py prze­zna­czo­ne do dłu­go­trwa­łej cięż­kiej pracy.

Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
DGP 550/​4/​80 A0GT/​50
4.6 kW
400V, 3~
2 l/​s 
42.77 l/​s
2.52 m 
12.5 m
60 mm
DN80
pozio­my
DGP 750/​4/​80 A0HT/​50
6.5 kW
400V, 3~
3 l/​s 
45.09 l/​s
2.72 m 
14.95 m
60 mm
DN80
pozio­my
DGP 1000/​4/​80 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
3 l/​s 
48.92 l/​s
3.05 m 
17.88 m
60 mm
DN80
pozio­my
DGP 1500/​4/​100 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
3.5 l/​s 
70 l/​s
3.31 m 
16.8 m
80 mm
DN100 
pozio­my
DGP 550/​4/​100 A0GT/​50
4.6 kW
400V, 3~
3 l/​s 
50.83 l/​s
1.51 m 
8.9 m
80 mm
DN100 
pozio­my
DGP 750/​4/​100 A0HT/​50
6.5 kW
400V, 3~
3 l/​s 
55.61 l/​s
1.66 m 
10.57 m
85 mm
DN100 
pozio­my
DGP 1000/​4/​100 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
3 l/​s 
59.75 l/​s
2.79 m 
13.96 m
85 mm
DN100 
pozio­my
DGP 1500/​4/​DN125 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
7 l/​s 
89.87 l/​s
3.76 m 
11.13 m
102 mm
DN125 
pozio­my
DGP 2000/​4/​DN125 A0IT/​50
16.4 kW
400V, 3~
7 l/​s 
101.4 l/​s
3.75 m 
14.12 m
102 mm
DN125 
pozio­my
DGP 1000/​4/​DN125 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
7 l/​s 
78 l/​s
3.3 m 
8.7 m
98 mm
DN125 
pozio­my

Pompy zatapialne ZENIT serii DR (do wody brudnej)

Seria DRN — Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py śred­niej mocy z wir­ni­kiem otwar­tym wie­lo­ka­na­ło­wym, prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia wody brud­nej i moc­no zanie­czysz­czo­nej, opa­do­wej, szla­mu. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z z żeli­wa. Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­ni­cze w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC). Sil­nik suchy w kla­sie szczel­no­ści IP68 wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne. Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor dla pomp jed­no­fa­zo­wych. Powło­ka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku zaso­lo­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy (np woda zanie­czysz­czo­na che­micz­nie, woda mor­ska). Pom­py są dostęp­ne w wer­sji z sil­ni­kiem o mniej­szych pręd­ko­ściach obro­to­wych i takie pom­py dobrze nada­ją się dla pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści czą­stek ścier­nych. Bar­dzo dobrze doszczel­nio­ne zadła­wie­nie kabla. Dostęp­ne wer­sje pomp z płasz­czem chłodzącym.

Model pom­py
Moc
pompy
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — kołnierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
DRN 250/​2/​65 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s
21.29 l/​s
2.04 m
16.78 m
40 mm
DN65
pozio­my
DRN 250/​2/​65 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
21.29 l/​s
2.04 m
16.78 m
40 mm
DN65
pozio­my
DRN 300/​2/​65 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s
24.25 l/​s
3.51 m
19.92 m
40 mm
DN65
pozio­my
DRN 400/​2/​65 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s
25.9 l/​s
1.85 m
17.52 m
50 mm
DN65
pozio­my
DRN 550/​2/​65 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2 l/​s
32.11 l/​s
2.99 m
22.15 m
50 mm
DN65
pozio­my
DRN 250/​2/​80 A1DM/​50
1.8 kW
230V 1~
1.5 l/​s
21.53 l/​s
2.03 m
18.14 m
40 mm
DN80
pozio­my
DRN 250/​2/​80 A1DT/​50
1.8 kW
400V, 3~
1.5 l/​s
21.53 l/​s
2.03 m
18.14 m
40 mm
DN80
pozio­my
DRN 300/​2/​80 A1DT/​50
2.2 kW
400V, 3~
2 l/​s
24 l/​s
2.06 m
20.1 m
40 mm
DN80
pozio­my
DRN 400/​2/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s
26.62 l/​s
2.53 m
18.06 m
45 mm
DN80
pozio­my
DRN 550/​2/​80 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2 l/​s
33.24 l/​s
3.02 m
23.22 m
45 mm
DN80
pozio­my
DRN 400/​2/​100 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
2 l/​s
35.43 l/​s
2.26 m
15.66 m
50 mm
DN100
pozio­my
DRN 550/​2/​100 A1FT/​50
4.1 kW
400V, 3~
2.5 l/​s
47.08 l/​s
2.13 m
20.91 m
50 mm
DN100
pozio­my
DRN 200/​4/​80 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
3 l/​s
26.54 l/​s
2.14 m
9.05 m
80 mm
DN80
pozio­my
DRN 300/​4/​80 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
3 l/​s
35.09 l/​s
2.49 m
10.23 m
80 mm
DN80
pozio­my
DRN 400/​4/​80 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
3 l/​s
38.43 l/​s
3.12 m
11.63 m
80 mm
DN80
pozio­my
DRN 200/​4/​100 A1DT/​50
1.5 kW
400V, 3~
2 l/​s
26.42 l/​s
2.22 m
9.1 m
80 mm
DN100
pozio­my
DRN 300/​4/​100 A1FT/​50
2.2 kW
400V, 3~
3 l/​s
34.66 l/​s
2.74 m
10.17 m
80 mm
DN100
pozio­my
DRN 400/​4/​100 A1FT/​50
3 kW
400V, 3~
3 l/​s
37.94 l/​s
2.92 m
11.57 m
80 mm
DN100
pozio­my
DRN 150/​6/​80 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
3 l/​s
25.45 l/​s
1.4 m
5.76 m
80 mm
DN80
pozio­my
DRN 150/​6/​100 A1DT/​50
1.1 kW
400V, 3~
3 l/​s
28.43 l/​s
0.92 m
5.72 m
80 mm
DN100
pozio­my
DRN 250/​6/​100 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
3 l/​s
44.57 l/​s
1.3 m
6.45 m
100 mm
DN100
pozio­my
DRN 250/​6/​150 A1FT/​50
1.8 kW
400V, 3~
3 l/​s
46.63 l/​s
0.43 m
6.08 m
100 mm
DN150
pozio­my

Seria DRP — Pro­fe­sjo­nal­ne pom­py śred­niej i dużej mocy z wir­ni­kiem otwar­tym wie­lo­ka­na­ło­wym, prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia wody brud­nej i moc­no zanie­czysz­czo­nej, opa­do­wej, szla­mu. w gospo­dar­ce komu­nal­nej i w zakła­dach prze­my­sło­wych. Kor­pu­sy i wir­ni­ki pomp wyko­na­ne z z żeli­wa. Potrój­ne uszczel­nie­nie mecha­ni­cze w komo­rze ole­jo­wej (SiC/​SiC/​AL). Sil­nik (tzw. mokry) zanu­rzo­ny jest w ole­ju i wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie termiczne.Powłoka epok­sy­do­wa zapew­nia zwięk­szo­ną odpor­ność na zuży­cie w przy­pad­ku zaso­lo­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy (np woda zanie­czysz­czo­na che­micz­nie, woda mor­ska). Pom­py są dostęp­ne w wer­sji z sil­ni­kiem o mniej­szych pręd­ko­ściach obro­to­wych i takie pom­py dobrze nada­ją się dla pom­po­wa­nia cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści czą­stek ścier­nych. Bar­dzo dobrze doszczel­nio­ne zadła­wie­nie kabla. Pom­py prze­zna­czo­ne do dłu­go­trwa­łej i cięż­kiej pracy.

Model pom­py
Moc
pom­py
Zasi­la­nie
Wydaj­ność
mini­mal­na
Wydaj­ność
mak­sy­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mini­mal­na
Wyso­kość
pod­no­sze­nia
mak­sy­mal­na
Prze­lot
wir­ni­ka
Wylot
GW — gwint wew.
DN — koł­nierz
Kie­ru­nek
wylo­tu
DRP 1000/​2/​80 A1HT/​50
10 kW
400V, 3~
3 l/​s 
45 l/​s
5.59 m 
29.39 m
55x65 mm
DN80
pozio­my
DRP 1500/​2/​80 A0HT/​50
15 kW
400V, 3~
3 l/​s 
40 l/​s
16.76 m 
41.3 m
50x60 mm
DN80
pozio­my
DRP 2000/​2/​80 A0IT/​50
19.3 kW
400V, 3~
3 l/​s 
40 l/​s
21.56 m 
52.59 m
35x60 mm
DN80
pozio­my
DRP 750/​2/​80 A0HT/​50
7.2 kW
400V, 3~
3 l/​s 
40 l/​s
3.77 m 
23.53 m
55x65 mm
DN80
pozio­my
DRP 1000/​2/​100 A1HT/​50
10 kW
400V, 3~
3.5 l/​s 
61.48 l/​s
3.69 m 
23.71 m
75x80 mm
DN100 
pozio­my
DRP 1500/​2/​100 A0HT/​50
15 kW
400V, 3~
3.5 l/​s 
62 l/​s
5.01 m 
33.9 m
70x80 mm
DN100 
pozio­my
DRP 1500/​4/​80 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
7 l/​s 
49.39 l/​s
15.01 m 
29.96 m
50x70 mm
DN80
pozio­my
DRP 2000/​4/​80 A0IT/​50
16.4 kW
400V, 3~
7 l/​s 
49.82 l/​s
16.63 m 
32.06 m
50x70 mm
DN80
pozio­my
DRP 550/​4/​80 A0GT/​50
4.6 kW
400V, 3~
3.5 l/​s 
41.95 l/​s
1.61 m 
14.65 m
60x70 mm
DN80
pozio­my
DRP 750/​4/​80 A0HT/​50
6.5 kW
400V, 3~
5 l/​s 
55.66 l/​s
2.47 m 
19 m
60x70 mm
DN80
pozio­my
DRP 1000/​4/​80 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
5 l/​s 
54.55 l/​s
4.94 m 
23.16 m
60x70 mm
DN80
pozio­my
DRP 1500/​4/​100 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
7 l/​s 
78.3 l/​s
4.4 m 
21.63 m
70x95 mm
DN100 
pozio­my
DRP 550/​4/​100 A0GT/​50
4.6 kW
400V, 3~
4 l/​s 
55.92 l/​s
1.3 m 
13.1 m
65x70 mm
DN100 
pozio­my
DRP 750/​4/​100 A0HT/​50
6.5 kW
400V, 3~
6.67 l/​s 
68.27 l/​s
2.01 m 
16.51 m
85x95 mm
DN100 
pozio­my
DRP 1000/​4/​100 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
7 l/​s 
71.55 l/​s
2.99 m 
19.15 m
80x95 mm
DN100 
pozio­my
DRP 1500/​4/​DN125 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
10 l/​s 
105.7 l/​s
4.19 m 
18.61 m
90x105 mm
DN125 
pozio­my
DRP 2000/​4/​DN125 A0IT/​50
16.4 kW
400V, 3~
10 l/​s 
116.5 l/​s
5.12 m 
21.52 m
90x105 mm
DN125 
pozio­my
DRP 1500/​4/​150 A0IT/​50
13.6 kW
400V, 3~
10 l/​s 
DN125.11 l/​s
3.06 m 
16.47 m
95x110 mm
DN150 
pozio­my
DRP 2000/​4/​150 A0IT/​50
16.4 kW
400V, 3~
10 l/​s 
140.91 l/​s
3.36 m 
19.1 m
95x115 mm
DN150 
pozio­my
DRP 750/​4/​150 A0HT/​50
6.5 kW
400V, 3~
10 l/​s 
100.9 l/​s
1.52 m 
11.46 m
95 mm
DN150 
pozio­my
DRP 1000/​4/​150 A0HT/​50
8.9 kW
400V, 3~
10 l/​s 
104.3 l/​s
3.24 m 
14.55 m
95 mm
DN150 
pozio­my
DRP 550/​6/​150 A0HT/​50
4.1 kW
400V, 3~
10 l/​s 
90.03 l/​s
0.98 m 
7.71 m
115 mm
DN150 
pozio­my
DRP 750/​6/​150 A0HT/​50
6.1 kW
400V, 3~
10 l/​s 
100.85 l/​s
1.15 m 
10.01 m
110xDN125 mm
DN150 
pozio­my
DRP 1000/​6/​150 A0IT/​50
8.4 kW
400V, 3~
10 l/​s 
120.88 l/​s
1.27 m 
12.29 m
95x115 mm
DN150 
pozio­my

Polecane produkty

Scroll to Top