Przepompownia ścieków 90, 150, 250, 400 litrów

Pompownie BlueBox przeznaczone są do zbierania i odprowadzania ścieków z miejsc położonych poniżej poziomu kanalizacji, wymagających podania ścieków do kanalizacji odbiorczej (przepompowywanie ścieków z piwnicy, ścieków z garażu).

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wydajność maksymalna

  do 710 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 27 m

 • Wykonania materiałowe

  poli­ety­len, żeli­wo sza­re (pom­py)

Cechy

Prze­pom­pow­nie Blu­eBox słu­żą do pom­po­wa­nia wody czy­stej, desz­czo­wej oraz ście­ków z insta­la­cji sani­tar­nych (pral­ka,

przepompownie piwniczne

zmy­war­ka, prysz­nic, toa­le­ta) poło­żo­nych poni­żej pozio­mu kana­li­za­cji odbiorczej.

Pom­pow­nie Blu­eBox są dostęp­ne w kil­ku wer­sjach róż­nią­cych się gaba­ry­ta­mi i rodza­jem oraz ilo­ścią sto­so­wa­nych pomp i akcesoriów.

Klik­nij i zobacz jak pro­sta jest insta­la­cja prze­pom­pow­ni BLUEBOX (plik .pdf)

Przepompownia BlueBox 90 litrów

 • pojem­ność: 90 litrów

  pompownia sciekow do garazu bluebox blueboxl pompowa

 • wymia­ry (mm): 480x370x610
 • ilość zain­sta­lo­wa­nych pomp: 1
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 40 stop­ni *C (90 stop­ni max. przez 3 minuty)
 • rura tłocz­na: PVC 1 1/​2″
 • zestaw adap­ta­cyj­ny do rur wlo­to­wych: fi 110, fi 75, fi 50, (po 1 sztuce)
 • typ insta­la­cji pom­py: na sztywno
 • regu­la­cja pozio­mu włącz/​wyłącz pom­py: TAK, mechaniczna
 • zin­te­gro­wa­ne z pom­pow­nią zadła­wie­nie kabla: TAK
 • komo­ra rewi­zyj­na: TAK + korek spustowy
 • insta­la­cja na posadz­ce: TAK
 • insta­la­cja pod posadz­ką: TAK, moż­na cho­dzić po pokrywie
 • uszczel­ka pokry­wy: standardowo
 • ochro­na przed prze­peł­nie­niem: opcjonalnie

Przepompownia BlueBox 150 litrów

 • pojem­ność: 150 litrówpompownia sciekow do garazu bluebox blueboxl pompowa
 • wymia­ry (mm): 580x480x660
 • ilość zain­sta­lo­wa­nych pomp: 1
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 40 stop­ni *C (90 stop­ni max. przez 3 minuty)
 • rura tłocz­na: PVC 1 1/​2″
 • zestaw adap­ta­cyj­ny do rur wlo­to­wych: fi 110 x 2, fi 75 x 1, fi 50 x 1
 • typ insta­la­cji pom­py: na sztywno
 • regu­la­cja pozio­mu włącz/​wyłącz pom­py: TAK, mechaniczna
 • zin­te­gro­wa­ne z pom­pow­nią zadła­wie­nie kabla: TAK
 • komo­ra rewi­zyj­na: TAK + korek spustowy
 • insta­la­cja na posadz­ce: TAK
 • insta­la­cja pod posadz­ką: TAK, moż­na cho­dzić po pokrywie
 • uszczel­ka pokry­wy: standardowo
 • ochro­na przed prze­peł­nie­niem: opcjonalnie

moż­li­we do zasto­so­wa­nia pom­py: DG BLUE, DG BLUE PRO, GR BLUE PRO

Przepompownia BlueBox 250 litrów

 • pojem­ność: 250 litrówpompownia sciekow do piwnicy bluebox pompowa
 • wymia­ry (mm): 900x500x660
 • ilość zain­sta­lo­wa­nych pomp: 1
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 40 stop­ni *C (90 stop­ni max. przez 3 minuty)
 • rura tłocz­na: PVC 1 1/​2″
 • zestaw adap­ta­cyj­ny do rur wlo­to­wych: fi 110 x 2, fi 75 x 1
 • typ insta­la­cji pom­py: na sztyw­no lub na pro­wad­ni­cach do szyb­kie­go wycią­ga­nia (opcjo­nal­ne)
 • regu­la­cja pozio­mu włącz/​wyłącz pom­py: TAK, mechaniczna
 • zin­te­gro­wa­ne z pom­pow­nią zadła­wie­nie kabla: TAK
 • komo­ra rewi­zyj­na: TAK + korek spustowy
 • insta­la­cja na posadz­ce: TAK
 • insta­la­cja pod posadz­ką: TAK, moż­na cho­dzić po pokrywie
 • uszczel­ka pokry­wy: standardowo
 • ochro­na przed prze­peł­nie­niem: opcjonalnie

moż­li­we do zasto­so­wa­nia pom­py: DG BLUE, DG BLUE PRO, GR BLUE PRO

Przepompownia BlueBox 400 litrów

 • pojem­ność: 400 litrówpompownia sciekow bluebox pompy
 • wymia­ry (mm): 900x1000x660
 • ilość zain­sta­lo­wa­nych pomp: 2
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 40 stop­ni *C (90 stop­ni max. przez 3 minuty)
 • rura tłocz­na: PVC 1 1/​2″
 • zestaw adap­ta­cyj­ny do rur wlo­to­wych: fi 110 x 4, fi 75 x 2
 • typ insta­la­cji pom­py: na sztyw­no lub na pro­wad­ni­cach do szyb­kie­go wycią­ga­nia (opcjo­nal­ne)
 • regu­la­cja pozio­mu włącz/​wyłącz pom­py: TAK, mechaniczna
 • zin­te­gro­wa­ne z pom­pow­nią zadła­wie­nie kabla: TAK
 • komo­ra rewi­zyj­na: TAK + korek spustowy
 • insta­la­cja na posadz­ce: TAK
 • insta­la­cja pod posadz­ką: TAK, moż­na cho­dzić po pokrywie
 • uszczel­ka pokry­wy: standardowo
 • ochro­na przed prze­peł­nie­niem: opcjonalnie

moż­li­we do zasto­so­wa­nia pom­py: DG BLUE, DG BLUE PRO, GR BLUE PRO, DGO

Instalacje pomp

Insta­la­cja pomp “na sztywno”:

typy instalacji pomp na sztywno

Insta­la­cja pomp przy pomo­cy prowadnic:

typy instalacji pomp

Polecane produkty

Scroll to Top