Pompy z rozdrabniaczem GR Blue PRO

Pompy z rozdrabniaczem dla domowych i profesjonalnych przepompowni ścieków w gospodarce wodno-ściekowej i przemyśle.

logo zenit

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  20 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  27 m

 • Moc

  0,75–1,5 kW

 • Przyłącze tłoczne

  1 1/​4″ (DN32) mm

Cechy

Pom­pa z mecha­ni­zmem roz­drab­nia­ją­cym prze­zna­czo­na do pom­po­wa­nia ście­ków zawie­ra­ją­cych mięk­kie czę­ści sta­łe oraz przede wszyst­kim czę­ści włókniste.

Moc sil­ni­ka: 0,74 — 1,5 kW
Pręd­kość obro­to­wa: 2900 RPM
wylot: gwint wewnętrz­ny 1 1/​2″ (DN32)
mak­sy­mal­na wydaj­ność: do 5,6 l/​s
mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia: do 27 m

Materiały

Kor­pus pom­py: żeli­wo sza­re GG25
Wir­nik: żeli­wo sza­re GG25
Mecha­nizm tną­cy (pły­ta tną­ca + nóż): sta­li­wo schro­mo­we X102CrMo17 KU
Śru­by i nakręt­ki: stal nie­rdzew­na A2-70
Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 420
Pokry­cie far­bą epok­sy­do­wą (śred­nia gru­bość powło­ki 80 um)
Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej — węglik krzemu/​węglik krze­mu + dodat­ko­wy pier­ścień olejowy

Zakres stosowania pomp z rozdrabniaczem GR Blue PRO

Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: do 40*C
PH: 6–14
Lep­kość: do 1 mm2s
Głę­bo­kość zanu­rze­nia: do 20m
Gęstość cie­czy: 1 kg/​dm3
Licz­ba włączeń/​wyłączeń na godzi­nę: 30
Pom­py dostęp­ne tak­że w wyko­na­niu z zabez­pie­cze­niem prze­ciw­wy­bu­cho­wym ATEX

Polecane produkty

Scroll to Top