pac

Pompy wirowe samozasysające

Okre­śle­nie „pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca” wg powszech­nych defi­ni­cji opi­su­je pom­pę wiro­wą, któ­ra wyko­rzy­stu­je mie­sza­ni­nę wod­no-powietrz­ną do peł­ne­go zassa­nia-auto­ma­tycz­ne­go zala­nia linii ssawnej.

Przeciwdziałanie kawitacji na etapie projektowania pompowni

Kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami.

Uszczelnienia pomp wirowych

Wypo­sa­że­nie pomp w uszczel­nie­nie umoż­li­wi­ło zwięk­sze­nie zakre­su ich zasto­so­wa­nia. W porów­na­niu do pomp bez­dław­ni­co­wych zwięk­szy­ły się moce sil­ni­ków i spek­trum pom­po­wa­nych medium.

pompy do studnikopanych mbs

Pompy do studni kopanych MBS

Pom­py MBS to pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pomp głę­bi­no­wych, wypo­sa­żo­ne w płaszcz chło­dzą­cy. Dzię­ki płasz­czo­wi pom­py takiej pom­py nie trze­ba mon­to­wać w stud­ni kopa­nej przy uży­ciu dodat­ko­we­go płasz­cza. Dodat­ko­wo przy zasto­wa­niu pom­py w zbior­ni­kach wody desz­czo­wej czy zbior­ni­kach IBC, nie wyma­ga ona sto­so­wa­nia dodat­ko­wych akcesoriów.

Stro­na pro­duk­tu: www​.evak​.pl

pompa falownikowa automatyczna nawadnianie podnoszenie stabilizacja cisnienia

Automat hydroforowy SmartBoost

Szu­kasz pro­ste­go w insta­la­cji, sku­tecz­ne­go i bez­ob­słu­go­we­go roz­wią­za­nia o wyso­kiej kla­sie ener­go­osz­częd­no­ści ? Mamy dla Cie­bie coś co speł­ni two­je potrze­by – Zestaw hydro­fo­ro­wy z wbu­do­wa­nym falow­ni­kiem WIRKO Smart­Bo­ost!

Stro­na pro­duk­tu: Stre​fa​Pomp​.pl

Scroll to Top