wirko dwx pompa nierdzewna kwasoodporna dwo dwohs co com wirnik otwarty

Pompy z wirnikiem otwartym WIRKO DWX AISI316L

Kon­ku­ren­cyj­ne ceno­wo pom­py ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316, w wyko­na­niu z wir­ni­kiem otwar­tym, a więc z moż­li­wo­ścią pom­po­wa­nia cie­czy zabru­dzo­nych. Uszczel­ki chemoodporne!

Wię­cej infor­ma­cji: Pom­py WIRKO DWX — Stre​fa​Pomp​.pl

Scroll to Top