pompy bp gwintowane

Pompy BP z przyłączami gwintowanymi do nawadniania

Pom­py SAER seria BP to pom­py wir­ni­ko­we z gwin­to­wa­ny­mi przy­łą­cza­mi. Znaj­du­ją zasto­so­wa­nie przy nawod­nie­niach, w ukła­dach trans­fe­ru wody, płu­ka­nia z wyso­ką wydaj­no­ścią oraz przy pom­po­wa­niu wody pomię­dzy zbiornikami.

Szcze­gó­ły tech­nicz­ne: www​.pom​py​sa​er​.pl

Scroll to Top