Wąż tłoczny płaski

Wąż płaski tłoczny do pompowania wody czystej i zabrudzonej oraz lekkiego szlamu.

 

Zapytaj o produkt

Cechy

Wąż pła­ski LAYFLAT trój­war­stwo­wy to wąż tłocz­ny do pom­po­wa­nia wody czy­stej i zabru­dzo­nej oraz lek­kie­go szla­mu, wężem tym moż­na pom­po­wać tak­że nie­któ­re ście­ki. Ide­al­ny do apli­ka­cji prze­no­śnych, dzię­ki moż­li­wo­ści zło­że­nia jest bar­dzo łatwy w trans­por­cie i prze­cho­wa­niu. Sze­ro­ko sto­so­wa­ny rów­nież przy nawadnianiu.

Dane techniczne

Nazwa
Śred­ni­ca wewnętrzna
Gru­bość ścianki
Ciśnie­nie pracy
Ciśnie­nie rozrywające
Waga kg/​mb
LATFLAT SKY nie­bie­ski 4 cal
103 mm
2,05 mm
5 bar
12 bar
720
LAYFLAT NATURE nie­bie­ski 6 cal
152 mm
2,20 mm
3 bar
10 bar
1150
LAYFLAT NATURE nie­bie­ski 8 cal
207 mm
3,00 mm
2,5 bar
5 bar
2050
LATFLAT SKY zie­lo­ny 4 cal
103 mm
2,12 mm
6 bar
15 bar
800
LAYFLAT NATURE Zie­lo­ny 6 cal
152 mm
2,25 mm
4 bar
12 bar
1200
LAYFLAT NATURE zie­lo­ny 8 cal
207 mm
3,00 mm
5 bar
10 bar
2500

Na maga­zy­nie dostęp­ny zwy­kle wąż zie­lo­ny o śred­ni­cy 6 i 8 cali. (152 i 207mm)

Odcin­ki 20,50,100 metrów

Do węży pro­po­nu­je­my róż­ne typy złącz dużych śred­nic: PERROT, BAUER, FERRARI, Wło­skie, STORZ, VICTAULIC


waz plaski tloczny mm
waz plaski tloczny mm sredniocisnieniowy

Polecane produkty

Scroll to Top