Zestaw odsysający

Efektywne rozwiązania w zakresie odprowadzania wody opadowej i wycieków z płaskich powierzchni, opróżniania wody z zalanych piwnic i garaży oraz wstępnego osuszania kotłowni i basenów.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wydajność maksymalna

  do 90 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 50 m

 • Wolny przelot

  kil­ka mm

Cechy zestawu odssysającego

Uni­wer­sal­na pompa

 • Trwa­łość:

W zesta­wie odsy­sa­ją­cym zasto­so­wa­no pom­pę, któ­re jest goto­wa do pra­cyzestaw odsysajacy
bez wcze­śniej­sze­go zale­wa­nia, może pom­po­wać cie­cze zapo­wie­trzo­ne i o
zwięk­szo­nej lep­ko­ści czy gęstości.

 • Mno­gość zastosowań

Oprócz wody zabru­dzo­nej urzą­dze­nie jest zdol­ne do pom­po­wa­nia cie­czy
takich jak ole­je, pali­wo die­sel, pły­ny solar­ne, środ­ki pia­no­twór­cze, lek­ko
agre­syw­ną chemię.

Mata ssą­ca

 • Uni­kal­na mata ssą­ca umoż­li­wia pom­po­wa­nie cie­czy z pła­skich powierzch­ni pra­wie do zera. Spe­cjal­na kon­struk­cja kana­łów ssą­cych zapew­nia dobre wła­sno­ści ssaw­ne urządzenia.
 • Moż­li­wość zasto­so­wa­nia kil­ku mat naraz:

Do pom­py ze spe­cjal­nym kolek­to­rem moż­na przy­łą­czyć kil­ka mat
ssą­cych, któ­re mogą być ope­ro­wa­ne przez kil­ka ludzi.

Węże tłocz­ne z szybkozłączami

 • Przy­łą­cza GEKA na stro­nie ssaw­nej i tłocz­nej pom­py, moż­li­wość wybo­ru spo­śród kil­ku warian­tów węża (np stan­dar­do­wy, ole­jo­od­por­ny. Na życze­nie dostęp­ne inne rodza­je złącz.

Mini zestaw ssą­cy ELEPHANT

Zestaw odsy­sa­ją­cy prze­zna­czo­ny do pra­cy z wkrę­tar­ką aku­mu­la­to­ro­wą.zestaw odsysajacy na wkretarke
Zale­ca­na moc urzą­dze­nia ok 500W

 • szyb­kie, kom­pak­to­we, spraw­ne rozwiązanie
 • z matą ssą­cą i koszem ssawnym
 • eko­no­micz­ne roz­wią­za­nie do pro­fe­sjo­nal­nych zastosowań

Prak­tycz­ne akcesoria

 • Pojem­nik EUR do łatwe­go trans­por­tu urzą­dze­nia z akcesoriami
 • Zabez­pie­cze­nie przed sucho­bie­giem (moż­li­we pozo­sta­wie­nie pom­py bez nadzoru)
Scroll to Top