Pompa zatapialna EVAK EUBI/​EUBRI

Pompy wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 uszczelkami FKM (VITON) do cieczy agresywnych i zanieczyszczonych chemicznie.evak logo

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach EVAK EUBI/​EUBRI

Kom­pak­to­we pom­py jed­no­fa­zo­we o zwięk­szo­nej odpor­no­ści na koro­zję. Do sto­so­wa­nia przy odwad­nia­niu w pral­niach, zakła­dach che­micz­nych i pro­duk­cji prze­my­sło­wej, dla cie­czy o pod­wyż­szo­nym stę­że­niu chlor­ków, sola­nek i mediów po-pro­ce­so­wych m.in. w prze­my­śle che­micz­nym, gal­wa­ni­ze­riach i zakła­dach pro­duk­cyj­nych gdzie wyko­rzy­stu­je się kwa­sy i zasady.

Kon­struk­cja pom­py z płasz­czem chło­dzą­cym umoż­li­wia cią­głą pra­cę w nie­peł­nym zanu­rze­niu. Pom­py posia­da­ją wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nia ter­micz­ne. Wir­nik jest odle­wa­ny, a nie tło­czo­ny i spa­wa­ny z bla­chy jak w innych tań­szych rozwiązaniach.

Dostęp­na jest tak­że wer­sja niskos­są­ca (EUBRI) umoż­li­wia­ją­ca odpom­po­wa­nie cie­czy do 2–3mm, z płasz­czem ssaw­nym w wyko­na­niu EPDM

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­łów odno­śnie opty­mal­ne­go dobo­ru skon­tak­tuj się z przed­sta­wi­cie­lem pro­du­cen­ta. Istot­ną infor­ma­cją będzie gęstość ciecz i orien­ta­cyj­ny skład che­micz­ny lub wska­za­nie infor­ma­cji z jakie­go pro­ce­su pocho­dzi ściek.

Materiały konstrukcyjne

  • ela­sto­me­ry FKM (VITON) dla mode­lu 50EUBI5.10 oraz EPDM (dla mode­lu 50EUBRI5.05)
  • stal kwa­so­od­por­na (hydrau­li­ka – wir­nik i pły­ta ssaw­na odlew ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316)pompa zatapialna eubri evak

Inne parametry użytkowe:

  • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy do 50 stop­ni Celsjusza

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
50EUBRI5.05S
1~, 230V
10 m
0,4
225
11
3
GW 2″
7
13
Stal kwa­so­od­por­na AISI316
Odpom­po­wa­nie do 2–3mm
50EUBI5.10S
1~, 230V
10 m
0,75
300
15
5,4
GW 2″
7
16
Stal kwa­so­od­por­na AISI316

Charakterystyka

charakterystyka pompy kwasoodporneaisi evak x

Wymiary

wymiary eubi

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
H
H1
50EUBRI‑5.05**
184
52
345
52
50EUBI‑5.10*
188
52
370
52

* pom­pa 50EUBI5.10S – wer­sja z koszem ssaw­nym
** pom­pa 50EUBRI5.05S – wer­sja z koł­nie­rzem przy­po­dło­go­wym (jak na zdjęciu)

Polecane produkty

Scroll to Top