Pompa zatapialna EVAK EUB‑M

Zatapialne pompy odwodnieniowe EVAK EUB to pompy wszechstronnego zastosowania evak logodla budownictwa i przemysłu, nie wymagające pracy w pełnym zanurzeniu.

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach EVAK EUB‑M

Pom­py zata­pial­ne wypo­sa­żo­ne w wir­nik ze sta­li­wa chro­mo­we­go o wyso­kiej odpor­no­ści na wycie­ra­nie. Dzię­ki temu pom­py dobrze nada­ją się do pom­po­wa­nia wody czy­stej jak i zanie­czysz­czo­nej mate­ria­ła­mi o wła­ści­wo­ściach ścier­nych n.p. pia­skiem lub mułem organicznym.

Kon­struk­cja pom­py z gór­nym wylo­tem i tzw. „płasz­czem wod­nym” zapew­nia bar­dzo efek­tyw­ne chło­dze­nie i pra­cę nawet w przy­pad­ku gdy zanu­rzo­ny jest tyl­ko kosz ssaw­ny pompy.

Zewnętrz­na osło­na pom­py oraz kosz wyko­na­ne są ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304.

W stan­dar­dzie wyko­na­ne z podwój­nym uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym w kąpie­li ole­jo­wej i wypo­sa­żo­ne w kabel typu H07RN.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne z czuj­ni­kiem osa­dzo­nym w uzwo­je­niu wyłą­cza pom­pę w przy­pad­ku osią­gnię­cia przez sil­nik zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry chro­niąc go przed spa­le­niem uzwo­je­nia i wydłu­ża­jąc znacz­nie żywot­ność całe­go urządzenia.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie prą­do­we chro­ni pom­pę przed awa­rią i prze­grza­niem wsku­tek zablo­ko­wa­nia wir­ni­ka, nie­pra­wi­dło­we­go zasi­la­nia i kie­run­ku obro­tów pom­py trójfazowej.

Zastosowania

 • Wypo­ży­czal­nie maszyn budowlanych
 • Zasto­so­wa­nia prze­my­sło­we – dostar­cza­nie wody procesowej
 • Pom­po­wa­nie wody grun­to­wej, opa­do­wej, wody z pia­skiem i inny­mi cząst­ka­mi ściernymi
 • Kopal­nie odkryw­ko­we – odwad­nia­nie brud­nej wody i szlamu
 • Odwad­nia­nie budyn­ków, wyko­pów budow­la­nych, zbior­ni­ków przemysłowych
 • Odwad­nia­nie piw­nic, par­kin­gów, zala­nych pose­sji, stu­dzie­nek, szy­bów windowych

Cechy

 • Wir­nik pół­otwar­ty ze sta­li­wa chro­mo­we­go, wywa­żo­ny dyna­micz­nie, dzię­ki cze­mu obcią­że­nie łożysk i wału jest zre­du­ko­wa­ne do minimum
 • Dosko­na­łe chło­dze­nie kor­pu­su pom­po­wa­ną cie­czą pozwa­la­ją­ce na pra­cę bez cał­ko­wi­te­go zanu­rze­nia (wystar­czy, że zanu­rzo­ny jest kosz ssaw­ny w dol­nej czę­ści pompy)
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wyko­na­ne z węgli­ka krze­mu od stro­ny pom­po­wa­ne­go medium pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej dla zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ścieranie
 • Zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy w try­bie cią­głym (sil­nik kla­sy S1, 230/​400V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM, izo­la­cja sil­ni­ka kla­sy F)
 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne zadła­wie­nie kablowe
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z wyłącz­ni­kiem pły­wa­ko­wym i sza­fą ste­ru­ją­cą dla dużych mocy
 • Tule­ja ochron­na wału (typo­we roz­wią­za­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pomp górniczych)
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie termiczne
 • Lek­ka i zgrab­na kon­struk­cja, łatwa obsłu­ga i konserwacja

Inne parametry użytkowe

 • Zabez­pie­cze­nie prą­do­we: auto­ma­tycz­ne typu KLIXXON wbu­do­wa­ne w pompę
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 40 st. C (chwi­lo­wo do 50*C)
 • Zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne: czuj­nik osa­dzo­ny w uzwo­je­niu wyłą­cza­ją­cy pom­pę w przy­pad­ku jego prze­grze­wa­nia się
 • Wiel­kość pom­po­wa­nych zanie­czysz­czeń: zobacz dane w tabeli

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie 
Dłu­gość
kabla
Moc
pom­py
Q
[l/​min]
H
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Wyj­ście
tłocz­ne
Prze­lot
wir­ni­ka
Waga
[kg]
Uwa­gi
50EUBM5.20S
1~, 230V
20 m
1,5
500
23
12,5
GW 2″
9
27,5
Wir­nik otwarty
80EUBM5.20S
1~, 230V
20 m
1,5
690
17
12,5
GW 3″
9
27,5
Wir­nik otwarty
80EUBM5.20T
3~, 400V
20 m
1,5
630
16
3,5
GW 3″
9
25,9
Wir­nik otwarty
50EUBM5.30T
3~, 400V
20 m
2,2
550
26
5,2
GW 2″
9
29,8
Wir­nik otwarty
80EUBM5.30T
3~, 400V
20 m
2,2
700
23
5,2
GW 3″
9
30
Wir­nik otwarty
80EUBM5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
900
30
9,5
GZ 3″
10
35,6
Wir­nik otwarty
100EUBM5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1440
18,5
9,5
GZ 4″
10
34,9
Wir­nik otwarty
80EUBM5.75T
3~, 400V
20 m
5,5
1200
33
12,5
GZ 3″
10
51,6
Wir­nik otwarty
100EUBM5.75T
3~, 400V
20 m
5,5
1900
23
12,5
GZ 4″
10
51,4
Wir­nik otwarty
100EUBM5.100T
3~, 400V
20 m
7,5
1800
40
15,6
GZ 4″
10
74
Wir­nik zamknięty
150EUBM5.100T
3~, 400V
20 m
7,5
2700
30
15,6
GZ 6″
10
74,5
Wir­nik zamknięty
100EUBM5.150T
3~, 400V
20 m
11
1700
49
22
GZ 4″
10
90
Wir­nik zamknięty
150EUBM5.200T
3~, 400V
20 m
15
2300
54
29
GZ 6″
10
100
Wir­nik zamknięty

Charakterystyka

Mode­le o mocy 1.5 kW (S- wer­sja 1‑faz., T- wer­sja 3‑faz.):

pompa zatapialna evak eubm charakterystyka

Mode­le o mocy 2.2 kW (3‑faz.):

pompa zatapialna evak eubm charakterystyka x

Mode­le o mocy 3.7 kW – 5.5 kW (3‑faz.):pompa zatapialna evak eubm charakterystyka x

Mode­le o mocy 7.5 kW – 11 kW – 15 kW (3‑faz.):pompa zatapialna evak eubm charakterystyka x

Wymiary

wymiary eubm

Ozna­cze­nie modelu
A
B
C
D
E
F
50EUB-M‑5.20
559
240
122
545
256
96
80EUB-M‑5.20
555
240
122
545
274
107
50EUB-M‑5.30
588
240
122
577
256
96
80EUB-M‑5.30
587
240
122
577
274
107
80EUB-M‑5.50
596
240
131
586
277
106
100EUB-M‑5.50
586
240
131
586
288
106
80EUB-M‑5.75
644
284
133
632
303
123
100EUB-M‑5.75
633
284
133
632
320
127
100EUB-M‑5.100
630
286
159
616
360
158
150EUB-M‑5.100
637
286
159
616
390
173
100EUB-M‑5.150
721
286
151
712
403
181
150EUB-M‑5.200
721
286
151
712
423
201

Polecane produkty

Scroll to Top