Pompy ściekowe EVAK HIPPO

Pompy HIPPO radzą sobie tam, gdzie inne pompy się zatykają.evak logo

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach EVAK HIPPO

Zata­pial­ne pom­py EVAK HIPPO w wer­sji z sil­ni­kiem jed­no­fa­zo­wym 230V, oraz trzy­fa­zo­wym 400V dla pomp o mocy 1.5kW i wię­cej, wszech­stron­ne­go zasto­so­wa­nia, z wir­ni­kiem typu Super­Vor­tex o swo­bod­nym prze­lo­cie Ø50, Ø65, Ø80 zapew­nia­ją­cym moż­li­wość pom­po­wa­nia ście­ków i szlamu.

Wir­nik zasto­so­wa­ny w pom­pie HIPPO to uni­kal­ne roz­wią­za­nie – efekt badań i prak­tycz­nych doświad­czeń pro­du­cen­ta – spe­cjal­na kon­struk­cja łopa­tek opty­ma­li­zu­ją­ca spraw­ność pom­py i jesz­cze bar­dziej zwięk­szo­na odpor­na na zaty­ka­nie, dzię­ki przy­śpie­szo­ne­mu odrzu­to­wi ście­ków z oko­lic wirnika.

Świet­ne para­me­try wydajności/​wysokości podnoszenia.

W stan­dar­dzie wyko­na­ne z podwój­nym uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym w kąpie­li ole­jo­wej i wypo­sa­żo­ne w kabel typu H07RN‑F – cał­ko­wi­cie szczel­ne, epok­sy­do­we zadła­wie­nie kabla.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne wbu­do­wa­ne w pompę

Zastosowanie

 • Odwad­nia­nie budyn­ków, wyko­pów budow­la­nych, zbior­ni­ków prze­my­sło­wych, studzienek
 • Prze­pom­pow­nie ście­ków suro­wych przy­do­mo­wych oraz ście­ków komu­nal­nych i przemysłowych
 • Pom­po­wa­nie wody brud­nej, ście­ków, osa­dów, wody z pia­skiem i inny­mi cząst­ka­mi o wiel­ko­ści rów­nej roz­mia­ro­wi króć­ca tłocz­ne­go pompy

pompa zatapialna hippodn evak x

Cechy

 • Wir­nik otwar­ty typu Super­XVor­tex o swo­bod­nym prze­lo­cie, wywa­żo­ny dyna­micz­nie, dzię­ki cze­mu obcią­że­nie łożysk i wału jest zre­du­ko­wa­ne do minimum
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wyko­na­ne z węgli­ka krze­mu od stro­ny pom­po­wa­ne­go medium pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej dla zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ścieranie
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie termiczne
 • Kom­pak­to­wa kon­struk­cja, łatwa obsłu­ga i konserwacja
 • Zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy cią­głej (sil­nik kla­sy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne zadła­wie­nie kablowe
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z wyłącz­ni­kiem pływakowym

Materiały konstrukcyjne

 • Kor­pus pom­py dol­ny: Żeli­wo szare
 • Wir­nik: żeli­wo szare
 • Wał i rotor sil­ni­ka: Stal nie­rdzew­na 1.4006 (AISI 410)
 • Kor­pus zewnętrz­ny: Stal nie­rdzew­na 1.4301 (AISI 304)
 • Śru­by i nakręt­ki: Stal nie­rdzew­na 1.4301 (AISI 304)
 • Pokry­wa sil­ni­ka: PA 66 (HIPPO 75,100) /​żeli­wo sza­re (HIPPO 150,200, 300, 400)
 • Komo­ra ole­jo­wa: żeli­wo szare
 • Uszczel­ki: guma ole­jo­od­por­na NBR
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: podwój­ne uszczel­nie­nie – zewnętrz­ne SiC/​SiC (węglik krzemu/​węglik krze­mu), wewnętrz­ne Ca/​Ce pra­cu­ją­ce w komo­rze olejowej
 • Łoży­ska: bez­ob­słu­go­we, nasma­ro­wa­ne na cały okres eksploatacji
 • Kabel: guma H07RNF
 • Olej w komo­rze ole­jo­wej: ISO VG32

Inne parametry użytkowe

 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 40 st. C
 • Dłu­gość kabla: 10 m
 • Wiel­kość pom­po­wa­nych zanie­czysz­czeń: 50, 65, 80 mm
 • Zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne wbudowane
 • Kró­ciec tłocz­ny GW”

Dane techniczne

Model pom­pyZasi­la­nieMoc pom­py P2

Wydaj­ność

mak­sy­mal­na

l/​min

Wyso­kość

pod­no­sze­nia

m.sł.w.

Prąd

zna­mio­no­wy

[A]

Przy­łą­cze tłoczne

Prze­lot

wir­ni­ka

[mm]

Waga

kg

HIPPO 50S1~, 230V0,37300,07,13,8GW 2″50,014,0
HIPPO 50SA*1~, 230V0,37300,07,13,8GW 2″50,014,6
HIPPO 50QT (3~)
DN50 koł­nierz
3~, 400V0,373007,11,6GW 2″5014
HIPPO 75S1~, 230V0,55360,09,25,1GW 2″50,016,0
HIPPO 75SA*1~, 230V0,55360,09,25,1GW 2″50,016,6
HIPPO 100S1~, 230V0,75420,011,06,5GW 2″50,017,0
HIPPO 100SA*1~, 230V0,75420,011,06,5GW 2″50,017,0
HIPPO 100QS**
DN50 koł­nierz
1~, 230V0,75420,011,06,5DN50
+GW 2″
50,017,6
HIPPO 100QSA**
DN50 koł­nierz
1~, 230V0,75420,011,06,5DN50
+GW 2″
50,017,6
HIPPO 100T (3~)3~, 400V0,75420,011,02,5GW 2″50,016,5
HIPPO 100QT**
DN50 koł­nierz (3~ )
3~, 400V0,75420,011,02,5DN50
+GW 2″
50,016,5
HIPPO 150S1~, 230V1,10600,012,59,0GW 2″50,025,0
HIPPO 150SA*1~, 230V1,10600,012,59,0GW 2″50,025,6
HIPPO 200S1~, 230V1,50720,015,512,0GW 2″50,026,0
HIPPO 200QS DN50 kołnierz1~, 230V1,50720,015,512,0GW 2″50,026,0
HIPPO 200QSA* DN50 kołnierz1~, 230V1,50720,015,512,0GW 2″50,026,0
HIPPO 200SA*1~, 230V1,50720,015,512,0GW 2″50,026,6
HIPPO 200T (3~)3~, 400V1,50720,015,53,9GW 2″50,025,5
HIPPO 200QT**
DN50 koł­nierz (3~)
3~, 400V1,50720,015,53,9DN50
+GW 2″
50,025,5
HIPPO 200TAK SMART3~, 400V1,572015,512GW 2″5026
HIPPO 200S DN80 kołnierz1~, 230V1,50840,010,23,9DN8080,032,6
HIPPO 200T DN80 kołnierz3~, 400V1,50840,010,23,9DN8080,032,6
HIPPO 300T DN65 kołnierz3~, 400V2,20870,018,06DN6565,031,0
HIPPO 300T DN80 kołnierz3~, 400V2,201140,014,06DN8080,034,3
HIPPO 400T DN65 kołnierz3~, 400V3,001000,020,06,5DN6565,037,3
HIPPO 400T DN80 kołnierz3~, 400V3,001200,015,56,5DN8080,039,1
HIPPO 550T DN65 kołnierz3~, 400V4,101200,022,09,1DN6565,039,3
HIPPO 550T DN80 kołnierz3~, 400V4,101350,018,59,1DN8080,041,1

 • A* – z wyłącz­ni­kiem pły­wa­ko­wym w stan­dar­dzie (np HIPPO 100SA)
 • SMART* – pom­pa w wyko­na­niu 3~ 400V + zin­te­gro­wa­ny z pom­pą wyłącz­nik pły­wa­ko­wy i moduł zabez­pie­cza­ją­co – ste­ru­ją­cy (kon­tro­la faz i prądu) 
 • pom­py 3‑faz dostęp­ne w wer­sji spe­cjal­nej z ukła­dem ste­ru­ją­cym i wyłącz­ni­kiem pły­wa­ko­wym dla pomp 3‑faz
 • Q** wylot pozio­my, koł­nierz DN50 + GW 2″ | wszyst­kie mode­le z kor­pu­sem DN50 dostęp­ne tak­że z wylo­tem pozio­mym, koł­nie­rzo­wym – na zapytanie

Charakterystyka pracy

Seria HIPPO (0.4–1.5kW, wylot 2″ GW), wer­sje 1‑faz. oraz 3‑faz.

pompa zatapialna evak hippo charakterystyka x

Seria HIPPO DN65 (1.5–3.7 kW), przy­łą­cze koł­nie­rzo­we DN65, wer­sje 3‑fazcharakterystyka hippo dn x

Seria HIPPO DN80 (1.5–3.7 kW), przy­łą­cze koł­nie­rzo­we DN80:charakterystyka hippo dn x

Wymiary pomp HIPPO 2″ (GW /​DN50)

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
B
B1
B2
H
H1
H2
H3
HIPPO-50
260
89
125
170
90
80
466
336
151
141
HIPPO-75
260
89
125
170
90
80
482
352
151
141
HIPPO-100
260
89
125
170
90
80
496
366
151
141
HIPPO-100Q
235
85
150
170
85
85
500
372
161
90
HIPPO-150
272
93
130
187
87
100
506
376
151
143
HIPPO-200
272
93
130
187
87
100
520
396
151
143
HIPPO-200Q
248
93
155
190
95
95
530
393
158
90
WERSJA STANDARDOWE (bez litery "Q" w kodzie pompy):
wymiary hippo x

WERSJE Z OZNACZENIEM Q (WYLOT POZIOMY - KOŁNIERZ DN50 + GWINT 2"):
wymiary hippo poziom

Wymiary pomp HIPPO DN65 i DN80 (przyłącza kołnierzowe)

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
H
H1
H2
H3
H4
HIPPO-300 DN65
410
145
240
180
235
120
115
630
455
185
105
215
HIPPO-400 DN65
399
123
229
191
247
122
125
633
477
185
105
215
HIPPO-550 DN65
399
123
229
191
247
122
125
657
490
185
105
215
HIPPO-200 DN80
550
122
320
180
257
127
130
635
460
220
130
270
HIPPO-300 DN80
550
122
320
180
257
127
130
665
490
220
130
270
HIPPO-400 DN80
567
125
334
194
250
123
127
653
497
208
130
270
HIPPO-550 DN80
567
125
334
194
250
123
127
685
518
208
130
270

wymiary hippo dn dn

Prezentacja wideo – pompy EVAK HIPPO

Polecane produkty

Scroll to Top