Pompy szlamowe FLYGT 2600.280

Maksymalizacja czasu bezawaryjnej pracy dzięki uniwersalnym pompom zatapialnym.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 60 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 40 m

 • Wykonania materiałowe

  alu­mi­nium, poli­ure­tan, HARD-IRON

Cechy

Seria pomp szla­mo­wych Flygt 2600 z łatwo­ścią jest w sta­nie spro­stać trud­nym wyzwa­niom, jakie sta­wia płyn­ny szlam i inne cie­cze, bez ryzy­ka zaty­ka­nia. Więk­szy wlot i spi­ral­ny kor­pus pom­py, wir­nik typu vor­tex i bocz­ny wylot pozwa­la­ją pom­pom szla­mo­wym Flygt 2600 na pom­po­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cych cia­ła sta­łe o śred­ni­cy do 80 mm (3,2 cala) oraz kon­cen­tra­cja suchej masy oko­ło 20% (wago­wo). To zapew­nia mak­sy­mal­ny czas bez­a­wa­ryj­nej pra­cy pom­py w przy­pad­ku apli­ka­cji tym­cza­so­we­go pompowania.

flygt

Zastosowanie

 • Odwad­nia­nie tere­nu przez pom­po­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cych cia­ła stałe
 • Lek­ki szlam i muł
 • Ście­ki pocho­dzą­ce z prze­twór­stwa żywności
 • Ście­ki pocho­dzą­ce z prze­my­słu celulozowo-papierniczego
 • Pom­po­wa­nie odpa­dów pocho­dzą­cych z gospo­darstw rybnych 
 • Zbior­ni­ki odpły­wo­we z kopal­ni węgla
 • Usu­wa­nie pia­sku z pia­skow­ni­ków po oczysz­cza­niu wstępnym
 • Czysz­cze­nie komór fermentacyjnych
 • Tym­cza­so­we pom­po­wa­nie ścieków
 • Kopal­nia odkryw­ko­wa i odwad­nia­nie pod ziemią 
 • Dre­no­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści ciał stałych

Specyfikacja pomp szlamowych FLYGT 2600.280

 • flygt

  flygt

Polecane produkty

Scroll to Top