Pompy diagonalne

Pompy wałowe to głównie rozwiązania projektowane na zamówienie, specjalnie dla wymagających projektów. Najwyższa sprawność i brak problemów z zasysaniem.

layne bowler logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  40000.00 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  1000.00 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal kwa­so­od­por­na, tytan, brąz, hastel­loy, stal Duplex

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Pompy diagonalne — dla przemysłu

Pom­py z pio­no­wym wałem i sil­ni­kiem na powierzch­ni (tzw. pom­py wało­we, pom­py stro­po­we, pom­py dia­go­nal­ne) to zna­ko­mi­ta alter­na­ty­wa dla stan­dar­do­wych pomp ssą­cych i głę­bi­no­wych (brak zasy­sa­nia, zasa­da dzia­ła­nia czę­ści hydrau­licz­nej jest podob­na jak pom­py głębinowej).

Zale­ty w porów­na­niu do innych konstrukcji:

pompy z pionowym walem

 • Brak zasy­sa­nia (w przy­pad­ku pomp ssą­cych koniecz­na jest pra­ca z zawo­rem sto­po­wym i pom­py­ma­ją ten­den­cję do zapo­wie­trza­nia się, poza tym czę­sto głę­bo­kość pom­pow­ni nie pozwa­la na zasto­so­wa­nie kla­sycz­nych pomp ssą­cych ze wzglę­du na zbyt dużą wyso­kość ssa­nia lub niskie NPSHa ukła­du pompowego)
 • Sil­nik suchy mon­to­wa­ny na zewnątrz. Łatwość eks­plo­ata­cji w prze­ci­wień­stwie do pomp zata­pial­nych czy głę­bi­no­wych. Brak pro­ble­mów z koniecz­no­ścią zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go chło­dze­nia pomp głę­bi­no­wych, nie wyma­ga­ją dodat­ko­wej rury osło­no­wej gdyż jest ona czę­ścią urządzenia)
 • Dłu­gość wału kon­fi­gu­ro­wal­na, do kil­ku­dzie­się­ciu metrów
 • Róż­ne rodza­je zabudowy

Pom­py pio­no­we tur­bi­no­we ( z ang. Ver­ti­cal Tur­bi­ne Pumps) zbu­do­wa­ne są z 3 głów­nych modu­łów: czę­ści sil­ni­ko­wej, czę­ści prze­nie­sie­nia napę­du oraz czę­ści ukła­du hydrau­licz­ne­go. Pom­py pro­du­ko­wa­ne są w wie­lu warian­tach, jed­nak­że przede wszyst­kim jako jed­no i wie­lo­stop­nio­we. Wał pom­py może być sma­ro­wa­ny cie­czą lub ole­jem. Pom­py ze sma­ro­wa­niem ole­jo­wym posia­da­ją dodat­ko­we komo­ry, w któ­rych znaj­du­ją się sma­ro­wa­ne łożyska.

Pom­py wało­we mają wie­le szcze­gól­nych zalet z któ­rych jed­ną z naj­więk­szych jest brak typo­we­go ruro­cią­gu ssaw­ne­go czę­sto będą­ce­go powo­dem pro­ble­mów z eks­plo­ata­cją ukła­du pom­po­we­go. Umoż­li­wia­ją one rów­nież wydo­by­wa­nie wody z ujęć gdzie zwy­kła pom­pa ssą­ca nie znaj­dzie zasto­so­wa­nia (np. w przy­pad­ku gdy ist­nie­je potrze­ba wydo­by­cia cie­czy z głę­bo­ko­ści prze­kra­cza­ją­cej ok. 7–8 m, któ­ra jest gra­ni­cą ssa­nia sto­so­wa­nych w prak­ty­ce pomp ssą­cych). Sil­nik pom­py umiesz­czo­ny jest na górze, w związ­ku z czym dostęp do nie­go jest znacz­nie uła­twio­ny, a eks­plo­ata­cja i kon­ser­wa­cja urzą­dzeń jest łatwa i mało kłopotliwa.

pompy walowe aplikacje

Pom­py wało­we osią­ga­ją wyso­kie spraw­no­ści, nawet ponad 80% co czy­ni je szcze­gól­nie war­ty­mi roz­wa­ża­nia w naj­bar­dziej chłon­nych ener­ge­tycz­nie zasto­so­wa­niach — pod­czas osią­ga­nia naj­więk­szych wydaj­no­ści i wyso­ko­ści pod­no­sze­nia w elek­trow­niach i ukła­dach pro­ce­so­wych dostar­cza­nia wody dla przemysłu.

instalacja pompowa pompy pionowe

Fir­ma Lay­ne Bow­ler zało­żo­na przez jed­ne­go z pio­nie­rów w zakre­sie budo­wy pom­py wało­wej jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na świa­to­wym ryn­ku. Jej urzą­dze­nia dostar­cza­ne są do kil­ku­dzie­się­ciu kra­jów świa­ta, a pom­py obsłu­gu­ją wie­le stra­te­gicz­nych obiek­tów takich jak rzecz­ne tamy i zapo­ry, pom­pow­nie powo­dzio­we, ukła­dy obie­gu wody chło­dzą­cej w ogrom­nych elek­trow­niach. Pro­du­cent posia­da nie­zbęd­ne doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu oraz wła­sne cen­trum testo­we. Więk­szość pomp pro­du­ko­wa­nych jest spe­cjal­nie dla kon­kret­ne­go pro­jek­tu zapew­nia­jąc mak­sy­mal­ną oszczęd­ność ener­gii i pra­wi­dło­wy dobór urzą­dze­nia pod aplikację.

pompy na pontonie
Pom­py w insta­la­cji pły­wa­ją­cej — na pon­to­nie (odwad­nia­nie jeziora).

Sposoby instalacji/​zabudowy pomp (w przypadku jednego stropu)

pompy pionowe zanurzalne typy instalacji

Przykładowe zastosowania pomp wałowych

laynebowler pompy walowe pionowe turbinowe zastosowania

Słu­ży­my doradz­twem tech­nicz­nym i wspar­ciem w zakre­sie dobo­ru opty­mal­ne­go rozwiązania.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu, kon­sul­ta­cje tech­nicz­ne: Tel. +48 668 521 723

Polecane produkty

Scroll to Top