Szafa sterująca — soft start — pompy wirowe

Panele sterujące i szafy do pompowni i przepompowni, prosta konfiguracja.

 

Zapytaj o produkt

Opis

Elek­tro­me­cha­nicz­ny panel ste­ru­ją­cy do pomp — z ukła­dem łagod­ne­go roz­ru­chu (soft-start)

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 3~ 400V 50Hz

 • Moc

  do 150 kW

Cechy — szafa soft-start do pomp

 • Pra­ca naprze­mien­na 1–2‑3 pomp (w zależ­no­ści od wer­sji szafki)
 • Napię­cie zasi­la­nia 3~ 400V 50HZ (stan­dar­do­we)
 • Prze­łącz­nik try­bu pra­cy ręczny/​automatyczny
 • Sygna­li­za­cja led — pra­ca, stop, zasi­la­nie pompy
 • Wol­to­mierz analogowy
 • Ampe­ro­mierz analogowy
 • Ogra­nicz­nik prze­pięć modu­łu sterowania
 • Wyłącz­nik silnikowy
 • Układ soft start ze sty­ka­mi by-pass (moż­li­wość omi­nię­cia w przy­pad­ku awarii)
 • Mecha­nicz­na wen­ty­la­cja (dla pom­py 18.5kW i więcej)
 • Ter­mo­stat dla wentylatora
 • Pły­ta zaciskowa
 • Obu­do­wa meta­lo­wa IP55
 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy ‑5 /​+40 stop­ni C
 • Dwa wej­ścia niskoprądowe/​niskonapięciowe do sterowania 

Istotne cechy dodatkowe

 • Moż­li­wość nasta­wu “ram­py” star­tu pompy
 • Moż­li­wość nasta­wu napię­cia startowego
 • Zabez­pie­cze­nie prą­do­we z alar­mem, kon­tro­la zani­ku fazy
 • Zabez­pie­cze­nie przed zbyt niskim obcią­że­niem prądowym

Polecane produkty

Scroll to Top