Pompy ślimakowe spożywcze

Pompy śrubowe dla różnorodnych aplikacji w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

logo sydex pump

Zapytaj o produkt

Cechy pomp śrubowych spożywczych

Pom­py śru­bo­we serii H dla zasto­so­wań higie­nicz­nych i sani­tar­nych, wyma­ga­ją­cych deli­kat­ne­go pom­po­wa­nia pro­duk­tu. Pom­py mogą być dostar­cza­ne ze sta­to­ra­mi o róż­nej geo­me­trii (1L,1S,2S,4S). Dla wie­lu apli­ka­cji jest to eko­no­micz­nie i z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia naj­lep­szy wybór.

pompa srubowa higieniczna

Pom­py śru­bo­we znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym, far­ma­ceu­tycz­nym, kosme­tycz­nym i sanitarnym.

Głów­ne cechy pomp śli­ma­ko­wych serii H:

  • ogra­ni­czo­na pulsacja 
  • moż­li­wość zasto­so­wa­nia przy­łą­czy CIP i SIP
  • przy­łą­cza tzw mle­czar­skie DIN 11851
  • dobre wła­sno­ści ssania
  • łatwa obsłu­ga i ser­wis, czyszczenie
  • sze­ro­ki wybór mate­ria­łów roto­ra (sta­le kwa­so­od­pro­ne AISI 316, AISI 316Ti, SS Duplex)

Polecane produkty

Scroll to Top