Pompa ślimakowa z rozdrabniaczem ELIMINATOR

Pompa pozioma wolnostojąca z układem rozdrabniającym ELIMINATOR.

logo sydex pump

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 3,5 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 60 m

 • Moc

  1,1 kW

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo, stal kwasoodporna

 • Zasilanie

Cechy

Pom­py sucho­sto­ją­ce ze zin­te­gro­wa­nym roz­drab­nia­czem (mace­ra­to­rem) na wlo­cie do pom­py ELIMINATOR — wyjąt­ko­wa i naj­wyż­szej jako­ści tego typu kon­struk­cja na ryn­ku — naj­wyż­sza zdol­ność mace­ra­cji medium dla tych konstrukcji.

 • pro­sta budowa
 • wydaj­ność do 3 m³/​godz.
 • wyso­kie ciśnie­nie tło­cze­nia (do 6 bar)
 • wydaj­ność w dużo mniej­szym stop­niu zależ­na od ciśnie­nia tłoczenia
 • łatwa obsłu­ga (pom­pa stoi na powierzch­ni, nie jest zatapialna)
 • podwój­ne łożyskowanie
 • łatwa w czyszczeniu
 • nisko­obro­to­wa — dłu­ga żywotność
 • uszczel­nie­nie mechaniczne
 • rotor ze sta­li kwasoodpornej
 • dokład­ne rozdrabnianie

Zastosowanie

 • pom­pow­nie powierzch­nio­we ście­ków komunalnych
 • ście­ki spożywcze
 • rol­nic­two
 • mikro bio­ga­zow­nie

Dostępne wersje wykonania

 • żeli­wo sza­re (stan­dard)
 • stal kwa­so­od­por­na
 • sil­nik 4 i 6 bie­gu­no­wy (900/​1400 obr./min)
 • wylot osio­wy (z przo­du) i pro­mie­nio­wy (z boku)

Cechy pompy

cechypompa slimakowa z rozdrabniaczem

Charakterystyka i wymiary pompy ślimakowej

charakterystyka pompa slimakowa z rozdrabniaczem

wymiary pompa slimakowa z rozdrabniaczem

Scroll to Top