Pompy z pierścieniem cieczy CA

Pompy typu "liquid ring" przeznaczone do pompowania czystej wody i oleju napędowego o lepkości do 40 cps oraz dla cieczy zawierających powietrze.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 40 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 55 m

 • Temperatura pompowanej cieczy

  max 90*C

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, brąz, sta­li­wo chro­mo­we AISI 430

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce z pier­ście­niem wod­nym do cie­czy czy­stych nie zawie­ra­ją­cych zanie­czysz­czeń takich jak woda i olej napę­do­wy diesel.

Nie­wiel­kie gaba­ry­ty, wyso­ka spraw­ność. Sto­sun­ko­wo duże ciśnie­nie pracy.

Pom­py dobrze spraw­dza­ją się w przy­pad­ku gdy ciecz zawie­ra duże ilo­ści powietrza.

Pom­py dostęp­ne są w wer­sji żeliw­nej oraz cał­ko­wi­cie z brązu.

Aby pom­pa zassa­ła nale­ży wypeł­nić ją wstęp­nie cieczą.

 • dobre wła­sno­ści NPSH — samo­za­sy­sa­nie do 8–9 metrów (dla wody)
 • samo­za­sy­sa­nie do 5 metrów (dla ole­ju napędowego)

Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: grafit/​ceramika/​węgiel
Wał ze sta­li chro­mo­wej AISI 430 lub AISI 316 w zale­zno­ści od wer­sji
Kor­pus pom­py z żeli­wa sza­re­go GG20 lub z brą­zu.
Wir­nik z brązu

Pom­py dostęp­ne są w wer­sji z sil­ni­kiem jed­no­fa­zo­wym 230V oraz trój­fa­zo­wym 400V, kla­sa izo­la­cji sil­ni­ka F, kla­sa pro­tek­cji IP54, sil­ni­ki 2 bie­gu­no­we (2900RPM).

Pom­pa prze­zna­czo­na do cią­głej pracy.

Modele i wydajność

calpeda ca wykres

Parametry elektryczne i wymiary pomp z pierścieniem cieczy CA

calpeda ca parametry

Scroll to Top