Mobilne urządzenie do płukania instalacji

Mobilna stacja z funkcją napełniania, płukania i opróżniania rurociągów.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wykonania materiałowe

  stal kwa­so­od­por­na

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Sta­cja czysz­czą­ca do maszyn CLEANING MOBILE CENTER

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

Czyn­nik chło­dzą­cy, olej, gli­kol, zaka­mie­nio­na woda lub emul­sje, to nie­roz­łącz­ny ele­ment nie­mal każ­dej maszy­ny do obrób­ki skra­wa­niem, wymien­ni­ka cie­pła i insta­la­cji ogrze­wa­nia. Nie­pra­wi­dło­wa eks­plo­ata­cja może pro­wa­dzić nawet do awa­rii maszy­ny i zwięk­szo­ne­go pobo­ru ener­gii lub nawet nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia insta­la­cji, dla­te­go czysz­cze­nie i wymia­na pły­nów jest waż­ną czyn­no­ścią konserwacyjną.

Nie­miec­ki pro­du­cent ZUWA zapro­jek­to­wał uni­wer­sla­ne urzą­dze­nie stwo­rzo­ne by pomóc w spraw­nym i szyb­kim działaniu.

Zastosowanie mobilnej stacji do płukania i filtracji

 • opróż­nia­nie insta­la­cji rurowych
 • napeł­nia­nie insta­la­cji i maszyn
 • dezyn­fek­cja ukła­dów i rurociągów
 • czysz­cze­nie ruro­cią­gów, maszyn, emulsji
 • płu­ka­nie instalacji

Insta­la­cje chłod­ni­cze i grzew­cze, wymien­ni­ki cie­pła, zbior­ni­ki na samo­cho­dach, maszy­ny CNC (fre­zar­ki, tokar­ki, piły).

Insta­la­cje solar­ne i ogrze­wa­nia podłogowego.

Dane techniczne

Sta­cja czysz­czą­ca ZUWA

Pręd­kość obrotowa

2800 obr./min

Model 1400 obr./min

do bar­dziej lep­kich substancji

Pom­pa

COMBISTAR 2000‑B/​NBR

COMBISTAR 2000‑B/​NBR

Wydaj­ność maksymalna

do 60 l/​min

do 30 l/​min

Ciśnie­nie pra­cy maksymalne

do 5 bar

do 4 bar

Sil­nik elektryczny

0,55kW, 1faz, 230V, 50Hz, 4.3A, IP55

0,37kW, 1faz, 230V, 50Hz, 3.2A< IP55

Węże zasi­la­ją­ce

2x3m PVC

2x3m PVC

Zbior­nik

Pojem­ność robo­cza 50 litrów, PE

50 litrów, PE

Filtr

75 uM

75 uM

Nr pro­duk­tu

1340584

1340585

Wymia­ry: szer. 47x66x105[H] cm

mobilne urzadzenie do plukania instalacji

1) Zbior­nik 55 litrów
2) Rama zbior­ni­ka
3) Kosz ssaw­ny
4) Filtr – obu­do­wa ze sta­li nie­rdzew­nej 75um
5) Wózek sta­cji
6) Wąż zasi­la­ją­cy i pobie­ra­ją­cy (2x3m), śred­ni­ca 1 cal
7) Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca na sucho ze zbior­ni­ka (do 3m) w wyko­na­niu kwa­so­od­por­nym
8) Zawo­ry zwrotne

Scroll to Top