Pompy i pompownie pożarowe

Pompy pożarowe (pożarnicze) i kompletne pompownie pożarowe dla instalacji pożarowych - do instalacji tryskaczowych i do zasilania hydrantów. Normy FM, UL, EN12845, CNBOP.

 

Zapytaj o produkt

Cechy pomp i pompowni pożarowych

W ramach naszej ofer­ty dostęp­ne nastę­pu­ją­ce typo­sze­re­gi urządzeń:

  • pom­py FIREPAK (hydran­ty)
  • pom­py i pom­pow­nie poża­ro­we AUE/​AUD/​AUED z nor­mą EN12845 (try­ska­cze)
  • pom­pow­nie poża­ro­we zgod­ne z nor­ma­mi i stan­dar­da­mi UL (insta­la­cje try­ska­czo­we, naj­wyż­szy standard)
  • pom­py wg apro­ba­ty CNBOP

FIREPAK

pompa pozarowa z pompa rezerwowa

Zesta­wy pomp poża­ro­wych FIREPAK to roz­wią­za­nie w opar­ciu o 2 pom­py głów­ne i 1 pom­pę typu „Joc­key” prze­zna­czo­ne do pra­cy w ukła­dach z hydran­ta­mi i zraszaczami.

Głów­na pom­pa jest zawsze goto­wa do pra­cy, zestaw posia­da jed­ną dodat­ko­wą pom­pę głów­ną zapew­nia­ją­cą pokry­cie 100% wydaj­no­ści pom­py pierw­szej. Pom­pa dodat­ko­wa może być napę­dza­na elek­trycz­nie lub sil­ni­kiem spalinowym.

Pom­py star­tu­ją nie­zwłocz­nie po wykry­ciu spad­ku ciśnie­nia na insta­la­cji. Pierw­szą pom­pą, któ­ra jest uru­cha­mia­na jest pom­pa tzw. „Joc­key” słu­żą­ca do uzu­peł­nia­nia małych ubyt­ków ciśnie­nia w insta­la­cji. Jeże­li nie jest w sta­nie zapew­nić odpo­wied­nie­go ciśnie­nia na wyj­ściu tłocz­nym zespo­łu pom­po­we­go nastę­pu­je włą­cze­nie pierw­szej pom­py głów­nej. W przy­pad­ku duże­go odbio­ru na insta­la­cji załą­cza­na jest pom­pa dodatkowa.

Ste­ro­wa­nie pomp głów­nej i dodat­ko­wej opar­te jest o kaska­dę (pom­py włą­cza­ją się jed­na po drugiej).

Zestaw, w przy­pad­ku pomp głów­nych o mocy 7.5kW i wię­cej, posia­da funk­cję samo-testo­wa­nia i auto­ma­tycz­nie spraw­dza stan urzą­dzeń co 1 tydzień.

Cechy zesta­wu:

· pom­py z uszczel­nie­niem mechanicznym

· zbior­nik mem­bra­no­wy chro­nią­cy arma­tu­rę i pom­py przed ude­rze­nia­mi hydraulicznymi

· zestaw opar­ty o pom­py wir­ni­ko­we pozio­me i pom­pę „Joc­key” w wer­sji pozio­mej lub pionowej

· mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pom­py „Joc­key” zawsze jest więk­sze od ciśnie­nia pomp głównych

· sil­ni­ki elek­trycz­ne 3‑fazowe, kla­sa izo­la­cji F, IP55

· kon­struk­cja zgod­nie z IEC 60034

· dostęp­ne wyko­na­nia na róż­ne napięcia

Sil­nik diesla:

Sprzę­żo­ne z pom­pa­mi sil­ni­ki wyso­ko­pręż­ne z bez­po­śred­nim wtry­skiem i pane­lem ste­row­ni­czym, zbior­ni­kiem pali­wa, aku­mu­la­to­rem i tłumikiem.

Ele­men­ty hydrauliczne:

· wszyst­kie ele­men­ty posa­do­wio­ne na wspól­nej pły­cie fun­da­men­to­wej, wraz z kolek­to­ra­mi ssaw­ny­mi i tłocz­ny­mi goto­we do pracy

· pom­py głów­ne wypo­sa­żo­ne w zawór regu­la­cyj­ny oraz zawór zwrot­ny na tłoczeniu

· mano­metr na kolek­to­rze tłocznym

· zbior­nik prze­po­no­wy na kolek­to­rze tłocznymi

· osob­ny wyłącz­nik ciśnie­nio­wy dla każ­dej pompy

· pom­pa typu „Joc­key” wypo­sa­żo­na w zawo­ry na ssa­niu i tło­cze­niu oraz zabez­pie­cze­nie przed sucho­bie­giem (wyłącz­nik pływakowy)

pompy pozarowe zestaw

Ste­ro­wa­nie:

· wybór try­bu pra­cy automatyczny/​ręczny/​STOP

· panel elek­tro-mecha­nicz­ny, roz­ruch gwiazda-trójkąt

· skrzyn­ka elek­trycz­na meta­lo­wa lakie­ro­wa­na, kla­sa izo­la­cji IP55

· wyko­na­nie zgod­ne ze stan­dar­da­mi CE

· wej­ście nisko­prą­do­we dla wyłącz­ni­ka ciśnieniowego

· wej­ście nisko­prą­do­we dla pły­wa­ko­we­go czuj­ni­ka poziomu

· funk­cja ręcz­ne­go rozruchu

· wol­to­mierz i amperomierz

· sygna­li­za­cja pra­cy, awa­rii i zasilania

· opóź­nie­nie cza­so­we wyłączenia

· prze­kaź­ni­ki AC3

· funk­cja samo-testo­wa­nia (opcja)

· zabez­pie­cze­nia sil­ni­ko­we, trans­for­ma­tor 1‑faz

· wyłącz­nik głów­ny i blo­ka­da drzwi

· wyj­ścia alar­mo­we C‑NC-NO (włą­cze­nie pom­py, zabez­pie­cze­nie termiczne)

· wej­ście NO dla pom­py Joc­key (wyłącz­nik ciśnieniowy)

· wej­ście alar­mo­we NO dla pom­py Joc­key (wyłącz­nik ciśnieniowy/​wyłącznik pływakowy)

· sygna­li­za­cja led zasi­la­nia i alar­mu dla pom­py Jockey

· prze­łącz­nik try­bu AUTO/​OFF/​MANUAL dla pom­py Jockey

· zabez­pie­cze­nie silnikowe

· wyj­ście alar­mo­we NO-C-NC 16A, 250V

· meta­lo­wa obudowa

· dła­wi­ki kablowe

· kla­sa izo­la­cji IP55

· tem­pe­ra­tu­ra od ‑5 do +40 stop­ni Celsjusza

· wil­got­ność mak­sy­mal­na do 50% w 40 stop­niach Cel­sju­sza (bez kondensacji)

· w przy­pad­ku sil­ni­ka spa­li­no­we­go spe­cjal­ny panel skon­stru­owa­ny pod kątem pra­cy z sil­ni­ka­mi diesla

Zestawy pomp pożarowych AUE /​AUED z silnikiem elektrycznym i silnikiem spalinowym

pompy en instalacje pozarowe

Wyko­na­nie zgod­ne z nor­mą EN12845.

Pom­py prze­zna­czo­ne do zasi­la­nia insta­la­cji tryskaczowych.

Ukła­dy pomp poża­ro­wych do auto­ma­tycz­nej pra­cy skła­da­ją­ce się z 1 lub 2 pomp głów­nych i pom­py typu „Joc­key” do uzu­peł­nie­nia ubyt­ków ciśnie­nia w instalacji.

Pom­py star­tu­ją nie­zwłocz­nie po wykry­ciu spad­ku ciśnie­nia na insta­la­cji. Pierw­szą pom­pą star­tu­ją­cą jest pom­pa „Joc­key”. Jeże­li pom­pa nie jest w sta­nie wytwo­rzyć odpo­wied­nie­go ciśnie­nia załą­cza­na jest jed­na z pomp głów­nych. Następ­nie, jeże­li w zesta­wie jest wię­cej niż jed­na pom­pa i ciśnie­nie na insta­la­cji nie jest zapew­nio­ne, włą­cza się kolej­ne urzą­dze­nie sekwencyjnie.

Wyłącz­ni­ki ciśnie­nio­we pomp głów­nych słu­żą do star­tu pomp, zatrzy­ma­nie musi odbyć się ręcz­nie zgod­nie z nor­mą EN12845. Spe­cjal­ny układ recyr­ku­la­cji umoż­li­wia pra­cę pomp na zamknię­tym tło­cze­niu bez ryzy­ka ich szyb­kiej awa­rii i znacz­nie zmniej­sza­jąc efekt zagrza­nia wody w kor­pu­sach pomp.

pompy do instalacji tryskaczowych

Pom­py głów­ne dostęp­ne są w wykonaniu:

- pomp pozio­mych jed­no­stop­nio­wych ze sprzę­głem sztywnym

- pomp pozio­mych dwu­stru­mie­nio­wych in-line

- pomp pozio­mo­wych dwuwirnikowych

- pomp pio­no­wych wie­lo­stop­nio­wych in-line i off-line

Pom­py Joc­key dostęp­ne są w wykonaniu:

- samo­za­sy­sa­ją­ce pom­py wir­ni­ko­we poziome

- pom­py wir­ni­ko­we pozio­me dwustopniowe

- pom­py pio­no­we wielostopniowe

Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pomp typu Joc­key zawsze musi być wyż­sze niż pomp głównych.

pompa do instalacji pozarowej

Sil­ni­ki elektryczne:

- 230/​400V +-10% do mocy 3kW

- 400/​690V +-10% dla mocy 4kW i więcej

- kla­sa izo­la­cji F

- wyko­na­nie IP54 dla pomp mono­blo­ko­wych, wyko­na­nie IP55 dla pomp ze sprzęgłem

- wyko­na­nie zgod­ne z IEC60034

- jako opcja dostęp­ne inne wyko­na­nia napię­cia, czę­sto­tli­wo­ści i tem­pe­ra­tu­ry otoczenia

Sil­ni­ki diesel:

- wypo­sa­żo­ne w pom­py wiro­we pozio­me lub pom­py dwustrumieniowe

- bez­po­śred­ni wtrysk, panel elek­trycz­ny, zbior­nik pali­wo, roz­ruch elek­trycz­ny, tłumnik

- chło­dze­nie powie­trzem lub cieczą

Kom­po­nen­ty hydrauliczne:

- umiej­sco­wio­ne na jed­nej pły­cie pod­sta­wy z króć­cem tłocznym

- przy­łą­cze ssaw­ne nie może być dostar­czo­ne w ramach zesta­wu, gdyż takie są wyma­ga­nia stan­dar­du EN12845

Każ­da pom­pa głów­na wypo­sa­żo­na jest w:

- zwęż­kę + zasu­wa na linii ssawnej

- zwęż­kę + zawór na linii tłocznej

- mier­nik pod­ci­śnie­nia po stro­nie ssawnej

- włącz­nik ciśnieniowy

- ręcz­ny obwód testowy

- zbior­nik mem­bra­no­wy z zawo­rem bez­pie­czeń­stwa dla kom­pen­sa­cji ude­rzeń hydraulicznych

Każ­da pom­pa Joc­key wypo­sa­żo­na jest w :

- zawór kulo­wy po stro­nie ssaw­nej i tłocznej

- zawór zwrotny

Pom­pow­nia poża­ro­wa umiej­sco­wio­na jest na jed­nej pły­cie pod­sta­wy wraz z pane­lem ste­ru­ją­cym i oka­blo­wa­niem. Zestaw wypo­sa­żo­ny jest w zabez­pie­cze­nie przed sucho-bie­giem (w stan­dar­dzie wyłącz­nik pływakowy)

pompy pozarowe zgodne z norma en

Pane­le ste­ru­ją­ce pomp są zgod­ne z nor­mą EN12845 (zarów­no dla pomp elek­trycz­nych jak i dla pomp z napę­dem spalinowym)

pompa pozarowa przykladowa instalacja

Pompy w wykonaniu zgodnym ze standardem UL

Insta­la­cje poża­ro­we i pom­pow­nie wyko­na­ne w stan­dar­dzie UL są uwa­ża­ne za naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne i zapew­nia­ją­ce mak­sy­mal­ne bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji. Na świe­cie jest tyl­ko kil­ku­na­stu pro­du­cen­tów, któ­rych są w sta­nie speł­nić wyma­ga­nia tego standardu.

Pom­py dostęp­ne są w wyko­na­niu z sil­ni­kiem die­sel i sil­ni­kiem elek­trycz­nym i dostar­cza­ne są w ukła­dzie plug&play.

pompaul typu jockey

W ramach tego stan­dar­du zesta­wy opar­te są o:

- spe­cjal­ne kon­struk­cje pomp i sil­ni­ków TEFC
- spe­cjal­ne pane­le ste­ru­ją­ce
- sil­ni­ki spa­li­no­we Clar­ke w wyko­na­niu do insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wych
- każ­da pom­pa jest testo­wa­na i zapew­nia nad­wyż­kę min. 150% wydaj­no­ści zna­mio­no­wej przy ciśnie­niu nie mniej­szym niż 65% ciśnie­nia zna­mio­no­we­go.
- ciśnie­nie mak­sy­mal­ne nie może prze­kra­czać 140% ciśnie­nia robo­cze­go
- z każ­dą pom­pą jest dostar­cza­ny cer­ty­fi­kat testowy

pompy pozarowe ul fm

Scroll to Top