Zestawy beczkowe ADBLUE

Zestawy do pompowania z paletopojemników z ADBLUE, oparte o pompę membranową, samozasysającą, wydajność max do 34 l/min.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wykonania materiałowe

  stal kwa­so­od­por­na, poli­pro­py­len, EPDM

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V

 • Wydajność

  max. do 34 l/​min

 • Ciśnienie

  max. 1,6 bar

Zestaw beczkowy ADBLUE Basic Plus z pompą membranową:

W skald zesta­wu wchodzi:

 • Pom­pa mem­bra­no­wa, samozasysająca;
 • wąż ssą­cy EPDM dłu­gość 1,5 m, 19 mm;
 • wąż tłocz­ny EPDM dłu­gość 6 m, 19 mm;
 • pisto­let do nale­wa­nia (tak jak przy dys­try­bu­to­rach paliw), moż­li­wość zablo­ko­wa­nia w pozy­cji sta­łej pracy;
 • wydaj­ność max 34 l/​min;
 • ciśnie­nie max 1,6 bar;
 • uchwyt na pisto­let z pojem­ni­kiem na pozo­sta­łe w pisto­le­cie krople;
 • moż­li­wość powie­sze­nia na pale­to­po­jem­ni­ku (jak na kar­cie kata­lo­go­wej) — na meta­lo­wej kra­cie ochronnej;
 • szyb­ko­złą­cze do becz­ki IBC;
 • sil­nik IP 55 do pra­cy na zewnątrz.

Uwaga

Pom­py zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy okre­so­wej. Pra­ca cią­gła do 20 minut.
Do cią­głej pra­cy w dłuż­szym okre­sie zale­ca­ne są pom­py becz­ko­we LUTZ — zestaw nr 1 — pro­si­my o konsultację.

Scroll to Top