pompa morava

Pompy wyporowe MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mechanizmem rozdrabniającym

Pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji śli­ma­ko­wej z roz­drab­nia­czem MORAVA to pro­dukt wyko­na­ny w cało­ści ze sta­li nierdzewnej.

Dzię­ki temu w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su są bar­dziej trwa­łe niż pom­py żeliwne.

Odwiedź stro­nę pro­duk­tu: Pom­py wypo­ro­we MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mecha­ni­zmem rozdrabniającym

Scroll to Top