Pompy śrubowe z podajnikiem

Pompy śrubowe z komorą ssawną typu W i WL do pompowania osadów o wysokiej lepkości.

logo sydex pump

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 80 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 480 m

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na, stal węglowa

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy pomp śrubowych z podajnikiem

Pom­py śli­ma­ko­we serii W zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne dla tło­cze­nia trud­nych, nie­new­to­now­skich cie­czy i cie­czy new­to­now­skich o lep­ko­ści więk­szej niż 10,000 cps.

Komo­ra ssaw­na i spe­cjal­ny prze­no­śnik śli­ma­ko­wy dostar­cza ciecz do pom­py, gdzie dalej jest pom­po­wa­na zapew­nia­jąc bez­pro­ble­mo­we i wydaj­ne pom­po­wa­nie cie­czy, z któ­ry­mi inne pom­py nie pora­dzi­ły­by sobie.

Mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne mają­ce kon­takt z cie­czą: stal nie­rdzew­na AISI 304 i 316, stal węglowa.

Wydaj­ność: od 500 l/​h do 80 m³/​h
Ciśnie­nie: do 48 bar max

pompa srubowa z podajnikiem w


Pom­py śli­ma­ko­we serii WL prze­zna­czo­ne są do pom­po­wa­nia cie­czy w prze­my­śle spo­żyw­czym i napo­jów, dla mediów takich jak np wino­gro­na, warzy­wa i owo­ce, soki, kon­cen­tra­ty, oli­wa z oli­wek, pasta oliw­na, pomi­do­ry, dżem, mar­mo­la­da i inne.

Pom­py wyko­na­ne są cał­ko­wi­cie ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304, wypo­sa­żo­ne w podaj­nik śli­ma­ko­wy do komo­ry robo­czej oraz panel ste­ru­ją­cy. Zwar­ta i trwa­ła kon­struk­cja i otwar­ty prze­gub prze­zna­czo­ny do łatwe­go czyszczenia.

Wydaj­ność: od 10 m³/​h do 50 m³/​h

pompa srubowa z komora podajaca wl spozywcza


Pom­py śli­ma­ko­we serii G wypo­sa­żo­ne w podaj­nik śli­ma­ko­wy są prze­zna­czo­ne do poda­wa­nia odwod­nio­nych osa­dów z wiró­wek i pras na dal­sze procesy.

Wydaj­ność: do 100 m³/​h
Ciśnie­nie pra­cy: do 20 bar

pompa srubowa z podajnikiem g

Scroll to Top