Pompy śmigłowe — osiowe

Pompy śmigłowe Layne Bowler zaprojektowane do osiągania najwyższych wydajności przy niskich poborach prądu i najniższych kosztach eksploatacji.

layne bowler logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  43000 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  12 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sfe­ro­idal­ne, żeli­wo sza­re, stal kwa­so­od­por­na AISI304, stal kwa­so­od­por­na AISI316, sto­py DUPLEX i Hastelloy

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 400V

Cechy

W przy­pad­ku zapo­trze­bo­wa­nia na pom­pę pra­cu­ją­cą z mak­sy­mal­ną moż­li­wą wydaj­no­ścią przy niskiej wyso­ko­ści tło­cze­nia, naj­lep­szy moż­li­wym roz­wią­za­niem są pom­py śmi­gło­we z wir­ni­ka­mi o prze­pły­wie osiowym.

Szcze­gól­ne zasto­so­wa­nia pomp śmigłowych/​osiowych:

 • Pom­po­wa­nia wody powodziowej
 • Cyr­ku­la­cja wody chło­dzą­cej w naj­więk­szych prze­my­sło­wych zastosowaniach
 • Cyr­ku­la­cja i zawra­ca­nie cie­czy w zbior­ni­kach (pom­py do hodow­li ryb)
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie wody przez wały — jezio­ra, rze­ki, kana­ły, sta­wy, zbior­ni­ki reten­cyj­ne, zbior­ni­ki powodziowe
 • Nie­któ­re zasto­so­wa­nia w rolnictwie
 • Dostar­cza­nie wody do elektrowni
Pom­py osio­we Lay­ne Bow­ler zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne dla osią­gnię­cia mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści oraz naj­niż­szych kosz­tów eks­plo­ata­cji przy niskiej wyso­ko­ści tło­cze­nia. W celu mak­sy­mal­ne­go dopa­so­wa­nia do warun­ków pra­cy pom­py pro­jek­to­wa­ne są na zamó­wie­nie spe­cjal­nie dla każ­dej apli­ka­cji. Wir­ni­ki mogą być zapro­jek­to­wa­ne do osią­gnię­cia sta­łych wydaj­no­ści lub zapew­nia­jąc moż­li­wość ich zmia­ny w zależ­no­ści od okre­so­wych warunków. 
Dostęp­na jest sze­ro­ka gama wyko­nań mate­ria­ło­wych w zakre­sie wymia­rów od 8 do 120 cali i pręd­ko­ści obro­to­wych 375‑1200 RPM.

Budowa pomp osiowych Layne Bowler

pompy osiowe budowa

 1. Sil­nik elek­trycz­ny napę­dza­ją­cy pom­pę. Sil­ni­ki mogę posia­dać róż­ną pręd­kość obro­to­wą i kla­sy izo­la­cji. Dostęp­ne są rów­nież sil­ni­ki z dodat­ko­wym odzy­skiem energii
 2. Zespół prze­nie­sie­nia napę­du z regu­la­cją sta­ło­sio­wo­ści wału oraz sprzę­głem pomię­dzy wałem sil­ni­ka, a wałem pompy
 3. Kró­ciec wylo­to­wy oraz komo­ra uszczel­nie­nia. Dostęp­ne są róż­ne typy kon­struk­cji (wylot nad­ziem­ny, wylot pod­ziem­ny, sil­nik na osob­nym pię­trze — zobacz rysu­nek na koń­cu strony
 4. Kolum­na tłocz­na z pro­wa­dze­niem wału i łożyskowaniem
 5. Część hydrau­licz­na pom­py — wir­nik, dyfu­zor i kró­ciec ssaw­ny. Wyso­kiej spraw­no­ści wir­nik osa­dzo­ny na wale w zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia może róż­nić się ilo­ścią łopa­tek oraz kątem ich natarcia.

Wydajność pomp osiowych Layne Bowler

pompy osiowe wydajnosc hz

Przykładowe możliwości zabudowy

pompy osiowe zastosowanie

Jeste­śmy ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem LAYNE BOWLER w Pol­sce. Zapew­nia­my wspar­cie tech­nicz­ne i opty­mal­ny dobór roz­wią­zań. Zapra­sza­my do kontaktu.

Polecane produkty

Scroll to Top