Mieszadła zatapialne ze stali nierdzewnej EM

Mieszadła zatapialne EVAK w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI304. Dostępne wersje do pracy jako mieszadło pompujące i klasyczne mieszadło w zbiorniku. Konkurencyjna cena i świetne wykonanie ze stali nierdzewnej AISI304.

evak logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na AISI304

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 400V

 • Silnik

  6‑biegunowy (960 obr./min)

 • Mieszadło zatapialne

  kla­sa szczel­no­ści IP-68

Zastosowanie

 • recyr­ku­la­cja osadów
 • napo­wie­trza­nie
 • zmia­na pozio­mów cie­czy w zbiorniku
 • recyr­ku­la­cja mle­ka wapiennego
 • ukła­dy chło­dze­nia i wymia­ny ciepła
 • zasi­la­nie sta­wów, obiek­tów hodow­la­nych (akwa­kul­tu­ra)
 • zbior­ni­ki wyrównawcze

Cechy konstrukcyjne

 • mie­sza­dło zata­pial­ne (kla­sa szczel­no­ści IP-68)
 • wyko­na­ne ze sta­li nie­rdzew­nej AISI304
 • wir­nik czterołopatkowy
 • sil­nik 6‑biegunowy (960 obr./min)
 • kom­pak­to­wa budowa
 • wyso­ka spraw­ność mieszania
 • podwój­ne łoży­sko­wa­nie od stro­ny śmigła
 • wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prądowe

Szczegółowe dane techniczne

Ozna­cze­nie modelu

Moc hydrau­licz­na

Obro­ty

Pobór prą­du maks.

Prze­pływ

Wyso­kość pod­no­sze­nia maks.

Dłu­gość kabla

Waga pom­py

EM5.20

1.5 kW

960 obr./min

3.5 A

75 l/​s

2 m

10 m

23,4 kg

EM5.30

2.2 kW

960 obr./min

4.0 A

115 l/​s

2 m

10 m

30 kg

Scroll to Top