Pompy próżniowe z pierścieniem cieczy

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym do wytwarzania próżni w układach pompowych i pompowania cieczy pod niewysokim ciśnieniem.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wykonania materiałowe

    żeli­wo, stal kwasoodporna

  • Zasilanie

    róż­ne

Cechy

Pom­py tego typu są czę­sto użyt­ko­wa­ne na ryn­kach innych niż Pol­ski, w prze­my­śle stocz­nio­wym oraz w czę­ści insta­la­cji przemysłowych.

Dostęp­ne wyko­na­nia z żeli­wa, sta­li kwa­so­od­por­nej i brązu.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pro­duk­ty euro­pej­skich pro­du­cen­tów dostęp­ne w roz­sąd­nym cza­sie realizacji.

Scroll to Top