Pompy próżniowe

Pompy próżniowe

W naszej ofer­cie może­my zapro­po­no­wać pom­py próż­nio­we prze­my­sło­we z pier­ście­niem cieczowym.

Pom­pa próż­nio­wa z pier­ście­niem cie­czy to rodzaj pom­py wir­ni­ko­wej, jed­nak jej funk­cjo­no­wa­nie jest cał­kiem inne. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie do zasto­so­wań zwią­za­nych z obsłu­gą i wypusz­cza­niem mokrych gazów, par i pary, co czy­ni ją dość popu­lar­ną w róż­nych bran­żach, takich jak prze­mysł che­micz­ny, naf­to­wy i gazo­wy, ener­ge­tycz­ny, papier­ni­czy oraz ogól­nie w prze­my­śle procesowym.

Zasa­da dzia­ła­nia pom­py próż­nio­wej z pier­ście­niem cie­czy opie­ra się na obra­ca­ją­cym się wir­ni­ku, któ­ry two­rzy uszczel­nie­nie komo­ry sprę­ża­nia. Ta uni­kal­na kon­struk­cja pozwa­la jej dzia­łać przy bar­dzo niskich ciśnie­niach, a w prze­ci­wień­stwie do innych typów pomp próż­nio­wych (tzw. pomp próż­nio­wych suchych), może obsłu­gi­wać “mokre” sub­stan­cje — cie­cze, któ­re zazwy­czaj sta­no­wią wyzwa­nie dla innych pomp.

Pom­pa zawie­ra wir­nik umiesz­czo­ny eks­cen­trycz­nie w sto­sun­ku do jej obu­do­wy. Wraz z obro­tem wir­ni­ka ciecz (zwy­kle woda) jest wyrzu­ca­na na zewnątrz pod wpły­wem siły odśrod­ko­wej, two­rząc pier­ścień cie­czy, któ­ry uszczel­nia łopat­ki wir­ni­ka, two­rząc komo­ry sprę­ża­nia. Gaz wcho­dzi do pom­py przez port ssą­cy i zosta­je uwię­zio­ny w tych komo­rach sprę­ża­nia. W mia­rę dal­sze­go obro­tu wir­ni­ka gaz jest sprę­ża­ny i osta­tecz­nie wypusz­cza­ny przez port wylotowy.

Pom­pa wyma­ga źró­dła cie­czy uszczel­nia­ją­cej, któ­ra zazwy­czaj jest czy­stą wodą Jeże­li jest to koniecz­ne, mogą być uży­wa­ne inne pły­ny, takie jak ole­je lub cie­cze spe­cy­ficz­ne dla dane­go pro­ce­su. Ciecz peł­ni kil­ka funk­cji — poma­ga two­rzyć próż­nię, chło­dzi pom­pę i pochła­nia cie­pło sprężania.

Kon­fi­gu­ra­cja pom­py zale­ży od kon­kret­nych potrzeb zasto­so­wa­nia. Może być to sys­tem jed­no­stop­nio­wy, z świe­żą cie­czą uszczel­nia­ją­cą wpro­wa­dza­ną pod­czas każ­de­go cyklu, lub sys­tem z recyr­ku­la­cją, gdzie ciecz uszczel­nia­ją­ca jest chło­dzo­na i ponow­nie uży­wa­na. Wytrzy­ma­ła, pro­sta kon­struk­cja pom­py próż­nio­wej z pier­ście­niem cie­czy, połą­czo­na z jej zdol­no­ścią do obsłu­gi mokrych lub koro­zyj­nych gazów, czy­ni ją wszech­stron­nym i cen­nym urzą­dze­niem w wie­lu śro­do­wi­skach przemysłowych.

Scroll to Top