Uszczelnienia mechaniczne do pomp

W naszej ofercie znajdą Państwo uszczelnienia do pomp różnych producentów.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wykonania materiałowe

  węglik krze­mu, węglik wol­fra­mu, cera­mi­ka, gra­fit, VITON (FKM), EPDM, NBR, FPM, AFLAS, PTFE, stal kwasoodporna

Cechy uszczelnień mechanicznych

Uszczel­nie­nie to jeden z waż­nych ele­men­tów pompy.

Ofe­ru­je­my Pań­stwu mar­ko­we uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne, zarów­no do pro­stych, jak i trud­nych apli­ka­cji. Naszym prio­ry­te­tem jest dobór odpo­wied­nich wyko­nań mate­ria­ło­wych do danej aplikacji.

Moż­li­wy jest dobór zamien­ne­go uszczel­nie­nia na pod­sta­wie ory­gi­na­łu — w celu dobo­ru wyma­ga­ne jest prze­sła­nie wstęp­ne­go zdję­cia poglą­do­we­go oraz ory­gi­na­łu do naszej siedziby.

Jeste­śmy fir­mą spe­cja­li­stycz­ną. Nie ofe­ru­je­my uszczel­nień do pomp mar­ke­to­wych oraz uszczel­nień niskiej jakości.

Mar­ki do któ­rych uszczel­nie­nia oferujemy:

 • ABS
 • Alfa Laval
 • Amp­co
 • Burg­mann (Car­tex, Uni­tex, M3, M2N, MG, MG1, BT, MFL, MBS)
 • Eba­ra
 • Pum­pex
 • All­we­iler
 • Andritz
 • Cal­pe­da
 • Capra­ri
 • DAB
 • Wilo EMU
 • Flygt
 • GEA Tuchen­ha­gen
 • Grin­dex
 • Godwin
 • Gor­mann Rupp
 • Grund­fos
 • Hidro­stal
 • Hil­ge
 • Homa
 • INOXPA
 • KSB
 • Lowa­ra
 • Mody Pump
 • Robot
 • Sar­lin
 • Seepex
 • Ster­ling Sihi
 • Viking pump
 • Vari­sco
 • Wau­ke­sha
 • Omac
 • Vic­tor pump
 • Zenit
 • Roten
 • Lide­ring
 • Anga
Scroll to Top