Polityka prywatności w zakresie Cookies

1. Cookies (tzw.”ciasteczka”) są to dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, zapi­sy­wa­ne na pamię­ci maso­wej (np. dys­ku twar­dym) urzą­dze­nia koń­co­we­go Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne do korzy­sta­nia ze stron Ser­wi­su. Cookies sto­so­wa­ne są m.in. przez ser­wer do roz­po­zna­nia urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka przy ponow­nym połą­cze­niu. Cookies są pobie­ra­ne przy każ­dym “wej­ściu” i “wyj­ściu” z ser­wi­su. Rolą Cookies nie jest okre­śla­nie toż­sa­mo­ści użyt­kow­ni­ków, a jedy­nie ich urządzeń.

2. Opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su uży­wa pli­ków typu cookies do roz­po­zna­wa­nia i zapa­mię­ta­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach. Pozwa­la to na roz­po­zna­wa­nie indy­wi­du­al­nych potrzeb i usta­wień użyt­kow­ni­ka, a tak­że obsłu­gę takich mecha­ni­zmów jak koszyk, logo­wa­nie, kon­tro­la nad wyświe­tle­nia­mi reklam. Ponad­to pli­ki Cookies są wyko­rzy­sty­wa­ne dla ewi­den­cji sta­ty­styk ruchu w ser­wi­sie i odwie­dzin użytkowników.

3. Użyt­kow­nik może nie wyra­zić zgo­dy na umiesz­cza­nie pli­ków typu cookies na jego urzą­dze­niu. W tym celu nale­ży w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej sko­rzy­stać z opcji wyłą­cze­nia pobie­ra­nia i prze­cho­wy­wa­nia pli­ków typu Cookies.

4. Użyt­kow­nik może w dowol­nej chwi­li usu­nąć pli­ki Cookies korzy­sta­jąc z dostęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzysta.

5. Usu­nię­cie, ogra­ni­cze­nie lub zablo­ko­wa­nie sto­so­wa­nia pli­ków Cookies, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.

Scroll to Top